Årsmøte 2018

Saksliste årsmøte

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 2. Valg av dirigent og referent.
 3. Valg av 2 personer til å skrive under protokoll.
 4. Styrets beretning 2018.
 5. Årsregnskap  for 2018.
 6. Valg.
 7. Innkomne forslag
 8. Eventuelt

Styrets beretning 2018

Skrim Hytteeierforening hadde ca. 240 betalende medlemmer, noe som er altfor lite i forhold til antall hytter på Skrim. Det ble innbetalt kr. 148.000,- og utgiftene til løypekjøring er kr. 600.000,-. I tillegg til dette kjører TOT på frivillig basis og Hytteeierfroening bidrar også med egen scooter. SHF har gitt kr. 12.500,- i bidrag til TOT som har gått til innkjøp av fres til smøscooter for å få enda bedre skiløyper, der det ikke blir kjprt med løypemaskin.

Skibroa ved Svartjernbekken ble ferdigstilt i 2018. Det ble også gjort befaring for alternativ løypetrase rundt Omholtsetermyra som er en utforddring på seinvinteren. Det har også vært opp til diskusjon om å få et løypenett som kan kjøres på 10-15 cm snø, noe vi jobber videre med.

2018 var også det første året med egen nettside, www.skriminfo.no. Denne skal utvikles videre. Vi håper medlemmene kommer med innspill til siden. Her finer dere et meget godt oppdatert webvcamera og værstasjon. Kameraet er plassert ved Støveltjern og viser gode bilder av maskinkjørt løype på vinteren.

SHF har hatt flere møter med grunneiere, Kongsberg kommune og TOT. Vi har tatt over ansvaret for Skrimløpet og arrangerte dette for første gang i samarbeid med TOT nå i 2019.

Vi ser utfordringer og krav til den stadige voksende hyttebestanden. Løypetilbud, arrangere turer og sosiale arragementer også noe som står på agnedaen. Det er derfor viktig at alle bidrar i form av medlemskap, frivillig løypekjøring og eventuelle dugnader. Vi savner også engasnement fra hytteeiere om tiltak og idee for området. Engasjement fra hytteeirerne gir også et bedre fellesskap.

Årsregnskap 2018

Valg

Informasjon

www.skriminfo.no

 • hjemmeside lansert vår 2018
 • Info til hytteeiere
 • Nyheter
 • Bilder (konkurranser)
 • Turer (vinter – sommer)
 • Webkamera og vær
 • Tall og statistikk første år

Referat fra årsmøte 28.05.2019

Antall fremmøtte ca 42.

Referatets dato: 24.06.19

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 2. Valg av dirigent og referent.
 3. Valg av 2 personer til å skrive under protokoll.
 4. Styrets beretning 2018.
 5. Årsregnskap for 2018.
 6. Valg 
 7. Innkomne forslag
 8. Eventuelt

Formann ønsket velkommen.

 1. Ingen merknad til innkalling eller saksliste.
 2. Svein Borge ble valgt til dirigent og Jan Erik Lie ble valgt til referent.
 3. Det ble valgt 2 representanter til å undertegne protokollen, Trond Erlandsen, Sigbjørn Berg.
 4. Styrets beretning ble lest opp. Det var kommentar angående etterlysning utsending av, referat, agenda og regnskap før årsmøte, forslag til å legge dette ut på nettsiden eller sende ut på mail i god tid før årsmøtet.
 5. Regnskapet ble lagt frem. Det var ingen merknad til regnskapet. Kommentar på manglende plan for inndekning av fremtidige utgifter til løypekjøring.
 6. Valget ble ledet av Kjell Sommerstad.

Følgende var på valg:

Svein Borge                      Leder

Tor Bartnes                      Styremedlem 

Elin Vestly                       Styremedlem

Hans Jørgen Vesterås       Vara til styret

 

Det nye styret består av:

Svein Borge                      Leder                                      Gjenvalg

Tor Bartnes                      Styremedlem                         Gjenvalg

Elin Vestby                      Styremedlem                         Nyvalgt

Bent Volstad                    Styremedlem                         Ikke på valg

Oddvar Møller                 Styremedlem                         Ikke på valg               

Hans Jørgen Vesterås       Vara                                        Gjenvalgt

 

Valgkomite:

Roy Hansen                                                                     Ikke på valg

John Hunsrød                                                                   Ikke på valg

 1. Innkomne forslag.
  Utvidelse av løypenett med 2 nye traseer, som eventuelt kan brukes til løypetrase for sykkel når det ikke er snø. Forslagstiller Jørn Omholt Kvilhaug hadde merket opp nye traseer på kart som ble vist frem til forsamlingen.

 2. Eventuelt:

Det ble ytret ønske om flere badeplasser og ønske om åpne bommer for å bedre tilgjengeligheten.

Det ble ytret ønske om tilrettelegging for kano /kajakk ved Lille Støle, for eksempel stativ for oppbevaring.
Sigurd Ole Ruud opplyste om at dette burde det være mulig å få til.

Sigurd Ole informerte også om tanker vedrørende løypekjøring på lite snø, bruk av løsbark og omlegging i Svarttjerndalen.

Utfordring vedrørende rydding av løyper, oppfordring til at mateløypene i hyttebyene ryddes av de respektive brukere av mateløypene.

Sigbjørn Berg etterlyste merkesystem (merking av løyper), Sigurd Ole informerte om at dette var på gang.

Forslag til egen løypekomite.

Det ble fra salen stilt spørsmålet om hvordan skaffe flere medlemmer og hvordan skape engasjement?

Det ble diskutert noe rundt vindmølleparkene som NVE har kommet med innspill til når det gjelder beliggenhet i Skrim / Omholtfjell sine nærområder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *