Høringsuttalelse

Styret i Skrim Hytteeierforening har kommet med høringsuttalelse til Kongsberg kommuneplans arealdel.

  1. Skrim Hytteeierforening, SHF, er en frivillig interesseorganisasjon for hytteeiere på Skrim/Omholtfjell. I de varslede planforslagene ved rullering/revidering av Kommuneplanen arealdel ønsker vi å komme med følgende merknader.
  2. Det forutsettes at hensyn til friluftsliv ivaretas slik at ny bebyggelse legges i terrenget slik at det blir «grønne korridorer» som opprettholder muligheten for et utstrakt bruk av naturen som rekreasjon og høsting samt at et rikt dyreliv kan ivaretas.
  3. All opparbeidelse av infrastruktur gjøres på en skånsom måte uten unødvendige sår i terrenget og verdifull flora reetableres.
  4. Eksisterende skiløyper bør ivaretas da det medfører store kostnader ved å endre/lage nye traseer. I nye områder må det planlegges traseer for eventuelle nye løyper.
  5. Vi forventer at avstand til verneområder er av en slik avstand at dette verdifulle området ikke forringes.
  6. Myrområder må hensyntas ved utvikling av områdene da de er viktige for området og som blågrønn struktur.

Høringsinnspillet sendt Kongsberg kommune, 18.03.21

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *