Referat styremøte, 07.06.21

Tilstede; Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Hans Jørgen Vesterås og Elin Katrine Vestly, referent. Forfall: Tor Bartnes       

033/21 Oppfølging av tidligere saker

06/21 Innspill fra medlemmer

Forslag 1; ny løype på vestsiden av Maurlivann, dette er inne i verneområdet og det gis ikke tillatelse til løypekjøring eller annet arbeid i terrenget. Må eventuelt søke Statsforvalter.

Styrets behandling: Det tas kontakt med TOT om de har mulighet for å kjøre flere løyper. Hvis de har mulighet for det, tar vi kontakt med grunneiere og Statsforvalter før vi starter en søknad prosess.

 • Møte med TOT er foreløpig utsatt.

020/20 Hvordan rekruttere flere medlemmer?

Status for rabattavtaler med aktuelle firma?

 • Bent følger opp aktuelle firma

Grasrot godkjenning

Status søknadsprosess?

 • Bent sjekker status

Oppdatering av skriminfo.no

Mangler beskrivelse av dagsturer, ikke ferdig pt.

 • Vi legger linker til VisitSkrim som har gode oversikter

021/21 Status medlemskontingent og trekking av 2 vinnere av gavekort

 • Gavekort er sendt alle 4 vinnere

Kanohotell Veslestøle

SHF skal komme med forslag til hva som skal settes opp. Vi undersøker leverandører og pris.

 • Status: venter på priser

027/21 Orienteringssak

Arkiv i Styreweb under arbeid, perioden 2019 – 2021.

 • Styrepapirer fra før 2019 sendes sekretær           

034/21 Status arbeid med drift løypemaskin

Fra styremøte, 26. april

Styrets behandling: Det stilles spørsmål til oppsett og beregninger i saken fra Skrim Hytteservice. Momskompensasjon fra staten kommer i statsbudsjettet hver år. Dette beløpet variere fra år til år.

Regnestykket er basert på økning av frivillig løypeavgift. Styret stiller seg tvilende til at økning av frivillig løypeavgift er veien å gå for å øke inntektene.

Styrets beslutning: Styret i hytteeierforeningen kan ikke ta stilling til økonomiske forpliktelser og eventuell organisasjonsform på grunnlaget som foreligger.

Styret ber om at det legges fram regnskap for løypekjøring tilbake til innkjøp av dagens løypemaskin, samt budsjett for drift og vedlikehold.

Det vil informeres om saken på årsmøte i mai. Eventuell avtale om økonomiske bidrag fra hytteeierforeningen og videre organisering av driften for løypemaskinen vil styret legge fram på foreningens årsmøte, eventuelt et ekstraordinært årsmøte.

Styrets behandling 7. juni:

Tilskudd og fordeling av investeringer og drift.

Vi er innvilget 350.000,- fra Sparebankstiftelsen DNB, til innkjøp av løypemaskin! Hurra!!!

Noen av forutsetningene for å få pengene er;

 • Innen 01.10.21 skal det fremlegges budsjett for bruk av pengene, investeringsbudsjett.
 • 01.12.21 skal det legges fra faktura for kjøp av løypemaskin

Vi skal i tillegg søke Stiftelsen Sparebank1 om drift av løypekjøring.

Bent og Svein avtaler møte med Henning, Sigvart og Sigurd-Ole for å avklare videre drift og mulige avtaler for ny løypemaskin.

Styrets beslutning: Hytteeierforeningen skal fortsette å jobbe med søknader fra ulike hold. Styret forutsetter at grunneiernes bidrag til investering og drift er lik summen hytteeierforeningen bidrar med til enhver tid.    

035/21 Opprettelse av løypegruppe

Svein jobber videre med denne saken og kontakter de som har meldt sin interesse for å være med i løypegruppa.

036/21 Plan for samarbeid med Sportskapellet

Hvordan kan vi bruke Sportskapellet videre?

Vi ønsker å lage en intensjonsavtale med styret for Sportskapellet. Sekretær lager utkast til avtale.

 • Plassering av Webkamera, temperaturmåler og andre komponenter
  • Innhentet tilbud kr. 4.000,- eks. mva. ferdig programmert og klart til å tas i bruk

Beslutning: Vi kjøper inn 2 kamera, et til terrenget/skiløype og til målepinne for snømengde

037/21 Planlegging av dugnader og aktiviteter sommer/tidlig høst

Planlagte dugnader

 • 26. juni ferdigstille sykkelbrua på Vesle Støle
 • 10. juli Grønlivann
 • 4. september, løyperyddig
 • 18. september, løyperyddig
 • 2. oktober løyperydding
 • 23. oktober løyperydding

Alle aktiviteter legges som arrangementer på Facebook

 • Kontaktperson for dugnad med telefonnummer
 • Oppmøte sted
 • Oppfordring til å ta med eget «ryddeutstyr»

Forslag til nye aktiviteter/dugnader

Ny tavle med reklameplasser ved Omholt parkeringen

 • Vi avklarer mulige plasseringer og priser

Rydde sykkelsti mot Presteseter

 • Vi avklarer med grunneier Tor Anton Grøtterød

Andre aktiviteter

Lørdag, 21. august, seinsommerkveld, konsert, quiz kveld?

 • Legges til Sportskapellet, vi jobber videre med innhold og rammer

Lørdag, 11. september, felles guidet tur til Ivarsbu, vi legger opp til grilling av pølser i regi av hytteeierforeningen.      

038/21 Innspill fra medlemmer

Det er kommet et ønske om at vi setter opp gapahuker ved eksempelvis badevann og Furua. 

Styrets beslutning: Styret ønsker å prioritere utvikling av området ved Sportskapellet i første omgang. Se sak 036/21. Det er allerede satt ut bålpanne og flere benker ved Støveltjern. Andre steder utsettes inntil videre.

039/21 Eventuelt

Benker

Det står 6 – 7 på Støveltjern, en benk flyttes til Karipytten. Vi bestiller svijern til å merke benkene.

Hytteierforeningen oppfordrer til Skrimveien A/L å sette opp webkamera på hovedveiene opp til Skrim. Det kan gi alle som bruker veiene bedre informasjon om kjøreforhold på vinterstid.

Neste styremøte 10. august

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *