Referat styremøte, 07.06.21

Tilstede; Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Hans Jørgen Vesterås og Elin Katrine Vestly, referent. Forfall: Tor Bartnes       

033/21 Oppfølging av tidligere saker

06/21 Innspill fra medlemmer

Forslag 1; ny løype på vestsiden av Maurlivann, dette er inne i verneområdet og det gis ikke tillatelse til løypekjøring eller annet arbeid i terrenget. Må eventuelt søke Statsforvalter.

Styrets behandling: Det tas kontakt med TOT om de har mulighet for å kjøre flere løyper. Hvis de har mulighet for det, tar vi kontakt med grunneiere og Statsforvalter før vi starter en søknad prosess.

 • Møte med TOT er foreløpig utsatt.

020/20 Hvordan rekruttere flere medlemmer?

Status for rabattavtaler med aktuelle firma?

 • Bent følger opp aktuelle firma

Grasrot godkjenning

Status søknadsprosess?

 • Bent sjekker status

Oppdatering av skriminfo.no

Mangler beskrivelse av dagsturer, ikke ferdig pt.

 • Vi legger linker til VisitSkrim som har gode oversikter

021/21 Status medlemskontingent og trekking av 2 vinnere av gavekort

 • Gavekort er sendt alle 4 vinnere

Kanohotell Veslestøle

SHF skal komme med forslag til hva som skal settes opp. Vi undersøker leverandører og pris.

 • Status: venter på priser

027/21 Orienteringssak

Arkiv i Styreweb under arbeid, perioden 2019 – 2021.

 • Styrepapirer fra før 2019 sendes sekretær           

034/21 Status arbeid med drift løypemaskin

Fra styremøte, 26. april

Styrets behandling: Det stilles spørsmål til oppsett og beregninger i saken fra Skrim Hytteservice. Momskompensasjon fra staten kommer i statsbudsjettet hver år. Dette beløpet variere fra år til år.

Regnestykket er basert på økning av frivillig løypeavgift. Styret stiller seg tvilende til at økning av frivillig løypeavgift er veien å gå for å øke inntektene.

Styrets beslutning: Styret i hytteeierforeningen kan ikke ta stilling til økonomiske forpliktelser og eventuell organisasjonsform på grunnlaget som foreligger.

Styret ber om at det legges fram regnskap for løypekjøring tilbake til innkjøp av dagens løypemaskin, samt budsjett for drift og vedlikehold.

Det vil informeres om saken på årsmøte i mai. Eventuell avtale om økonomiske bidrag fra hytteeierforeningen og videre organisering av driften for løypemaskinen vil styret legge fram på foreningens årsmøte, eventuelt et ekstraordinært årsmøte.

Styrets behandling 7. juni:

Tilskudd og fordeling av investeringer og drift.

Vi er innvilget 350.000,- fra Sparebankstiftelsen DNB, til innkjøp av løypemaskin! Hurra!!!

Noen av forutsetningene for å få pengene er;

 • Innen 01.10.21 skal det fremlegges budsjett for bruk av pengene, investeringsbudsjett.
 • 01.12.21 skal det legges fra faktura for kjøp av løypemaskin

Vi skal i tillegg søke Stiftelsen Sparebank1 om drift av løypekjøring.

Bent og Svein avtaler møte med Henning, Sigvart og Sigurd-Ole for å avklare videre drift og mulige avtaler for ny løypemaskin.

Styrets beslutning: Hytteeierforeningen skal fortsette å jobbe med søknader fra ulike hold. Styret forutsetter at grunneiernes bidrag til investering og drift er lik summen hytteeierforeningen bidrar med til enhver tid.    

035/21 Opprettelse av løypegruppe

Svein jobber videre med denne saken og kontakter de som har meldt sin interesse for å være med i løypegruppa.

036/21 Plan for samarbeid med Sportskapellet

Hvordan kan vi bruke Sportskapellet videre?

Vi ønsker å lage en intensjonsavtale med styret for Sportskapellet. Sekretær lager utkast til avtale.

 • Plassering av Webkamera, temperaturmåler og andre komponenter
  • Innhentet tilbud kr. 4.000,- eks. mva. ferdig programmert og klart til å tas i bruk

Beslutning: Vi kjøper inn 2 kamera, et til terrenget/skiløype og til målepinne for snømengde

037/21 Planlegging av dugnader og aktiviteter sommer/tidlig høst

Planlagte dugnader

 • 26. juni ferdigstille sykkelbrua på Vesle Støle
 • 10. juli Grønlivann
 • 4. september, løyperyddig
 • 18. september, løyperyddig
 • 2. oktober løyperydding
 • 23. oktober løyperydding

Alle aktiviteter legges som arrangementer på Facebook

 • Kontaktperson for dugnad med telefonnummer
 • Oppmøte sted
 • Oppfordring til å ta med eget «ryddeutstyr»

Forslag til nye aktiviteter/dugnader

Ny tavle med reklameplasser ved Omholt parkeringen

 • Vi avklarer mulige plasseringer og priser

Rydde sykkelsti mot Presteseter

 • Vi avklarer med grunneier Tor Anton Grøtterød

Andre aktiviteter

Lørdag, 21. august, seinsommerkveld, konsert, quiz kveld?

 • Legges til Sportskapellet, vi jobber videre med innhold og rammer

Lørdag, 11. september, felles guidet tur til Ivarsbu, vi legger opp til grilling av pølser i regi av hytteeierforeningen.      

038/21 Innspill fra medlemmer

Det er kommet et ønske om at vi setter opp gapahuker ved eksempelvis badevann og Furua. 

Styrets beslutning: Styret ønsker å prioritere utvikling av området ved Sportskapellet i første omgang. Se sak 036/21. Det er allerede satt ut bålpanne og flere benker ved Støveltjern. Andre steder utsettes inntil videre.

039/21 Eventuelt

Benker

Det står 6 – 7 på Støveltjern, en benk flyttes til Karipytten. Vi bestiller svijern til å merke benkene.

Hytteierforeningen oppfordrer til Skrimveien A/L å sette opp webkamera på hovedveiene opp til Skrim. Det kan gi alle som bruker veiene bedre informasjon om kjøreforhold på vinterstid.

Neste styremøte 10. august

Høringsuttalelse

Styret i Skrim Hytteeierforening har kommet med høringsuttalelse til Kongsberg kommuneplans arealdel.

 1. Skrim Hytteeierforening, SHF, er en frivillig interesseorganisasjon for hytteeiere på Skrim/Omholtfjell. I de varslede planforslagene ved rullering/revidering av Kommuneplanen arealdel ønsker vi å komme med følgende merknader.
 2. Det forutsettes at hensyn til friluftsliv ivaretas slik at ny bebyggelse legges i terrenget slik at det blir «grønne korridorer» som opprettholder muligheten for et utstrakt bruk av naturen som rekreasjon og høsting samt at et rikt dyreliv kan ivaretas.
 3. All opparbeidelse av infrastruktur gjøres på en skånsom måte uten unødvendige sår i terrenget og verdifull flora reetableres.
 4. Eksisterende skiløyper bør ivaretas da det medfører store kostnader ved å endre/lage nye traseer. I nye områder må det planlegges traseer for eventuelle nye løyper.
 5. Vi forventer at avstand til verneområder er av en slik avstand at dette verdifulle området ikke forringes.
 6. Myrområder må hensyntas ved utvikling av områdene da de er viktige for området og som blågrønn struktur.

Høringsinnspillet sendt Kongsberg kommune, 18.03.21

Referat styremøte, 06.04.21.

Tilstede; Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes, Hans Jørgen Vesterås og Elin Katrine Vestly, referent.

020/21 Orienteringssaker

Grasrotandel registrering

 • Venter på saksbehandling

Status og plassering postkasser

 • De siste 2 kassene plasseres ved Darrebu og Sportskapellet
 • Vi lager nye høstbrosjyrer

015/21 Samarbeidsmøte med Sportskapellet

 • Venter på ny dato for møte

021/21 Status medlemskontingent

Innbetalinger pr. 6. april: 346 stykker har betalt medlemskontingent

022/21 Ny løypemaskin

Tilbakemelding fra Skrim Hytteservice og Sigvart/Henning på eierstruktur og kostnader.

Status: ingen avklaringer på eierstruktur og kostnader.

023/21 Tilleggsmodul «Arkiv» i Styreweb

Det er mulig å utvide abonnementet til å omfatte modulen Arkiv.

Vi har da mulighet for samle dokumenter for SHF på et sted, med tilganger for alle styrets medlemmer. Det vil gi bedre orden og oversikt på alle dokumenter med et ryddig arkiv.

Prisen kr. 80,- pr. mnd., kr. 960,- pr år.

Styrets beslutning: Vi abonnerer på arkivmodul og oppretter arkiv.

024/21 Vedtekter Skrim hytteeierforening

Gjennomgang av forslag til vedtekter. Vedtektene behandles på årsmøte 2021.

024/21 Planlegging av årsmøte

Ferdig innkalling publiseres på www.skriminfo.no og Facebook. Innkalling og saksdokumenter sendes medlemmer på epost og pr. brev til de vi ikke har epostadresse til.

025/21 Eventuelt

Forslag påskeaktiviteter 2022

 • Turorienteringsposter på Skrim
 • Skitur til Vindfjelltunet, retur med minibusser

Kanohotell Vesle Støle?

 • Svein etterspør status

Referat styremøte, 02.03.21

Tilstede; Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes, Hans Jørgen Vesterås og Elin Katrine Vestly, referent

011/21 Oppfølging av tidligere saker

20/20 Hvordan rekruttere flere medlemmer?

Status for rabattavtaler med aktuelle firma?

 • Ingen nye avtaler pr i dag
 • Inngått avtaler med Fruktlagret, Sport1 Revetal og Sport1 Hvittingfoss

06/21 Innspill fra medlemmer

Ny behandling av sak fra styremøte 02.02.2021, om forslag til nye løypetraseer.

02.02.21: Styrets behandling og svar

SHF har bestemt at vi ikke skal kjøre flere løyper enn det vi gjør pr i dag på grunn av kapasitet. 

Forslag 1; ny løype på vestsiden av Maurlivann, dette er inne i verneområdet og det gis ikke tillatelse til løypekjøring eller annet arbeid i terrenget. Må eventuelt søke Statsforvalter.

Forslag 2; «Skrimløypa», ikke lov til å kjøre inn i verneområdet. Det gis kun tillatelse til å kjøre der 1 gang pr år, til Skrimløpet i mars.

Forslag 3; løype mot Vindoren via Vierseter vil prioriteres kjørt i vinter. Det jobbes med rydding av traseen.

I etterkant av styrets behandling 2. februar, ble vi kontaktet av forslagstiller, med en korrigering av styrets forståelse av forslag 1. Traseen går rundt Veleren, utenom verneområder. På bakgrunn av dette har styret behandlet forslaget på nytt.

Styrets behandling Det tas kontakt med TOT om de har mulighet for å kjøre flere løyper. Hvis de har mulighet for det, tar vi kontakt med grunneiere og Statsforvalter før vi starter en søknad prosess.

012/21 Orienteringssaker

Grasrotandel registrering

 • Venter på saksbehandling

Status og plassering postkasser

 • Ansvarlig for å fylle kasser med informasjonsbrosjyrene
  • Omholt parkering, Svein
  • Digerhaug parkering, Svein  
  • Furua, Svein
  • Uplassert foreløpig
   • Myra øst for Omholtsetra
   • Oppe ved Grønnlibakken
 • Vi laminerer en liten kartbit og limer på postkassene, for å invitere folk til å se i kassene
 • Det bestilles 2 nye kasser

Oppdatering av skriminfo.no

 • Rapport fra Admin om nettverkstrafikk, se vedlegg i mail 
 • Gjestesider oppdatert
 • Beskrivelser av dagsturer på sommertid ferdigstilles før påske

013/21 Status løypeavgift og trekking av 2 vinnere av gavekort

 • 303 personer/hytter har betalt løypeavgift
 • Ca. 400 hytteeiere betaler ikke frivillig løypeavgift

Det trekkes 2 vinnere blant de som har betalt innen forfall. Vinnere av gavekort på kr. 500,- fra Sport1:

Nummer 164 og 200, Bård Finsveen og S.O.M

Vinnere er informert pr mail

014/21 Skilting av stier og løper  

DNT Telemark og Tønsberg og Omegn Turistforening jobber med planer om å skilte stier og løyper i Skrim – Luksefjell området. SHF har mottatt prosjektbeskrivelse og er bedt om å gi innspill.

Det beskrives et omfattende prosjekt, det er ikke laget oversikter for kostnader, ressursbruk og hvilke oppgaver SHF eventuelt er tenkt å bidra med.

Styrets behandling

Styret stiller seg positive til det foreslåtte prosjektet. Vi ser imidlertid ikke at vi som hytteeierforening kan ta på oss kostnader og det arbeidet prosjektet medfører. Vi avventer videre informasjon om prosjektet.

015/21 Samarbeidsmøte med kapellet

Svein og Bent deltar årsmøte i Solvang kirken, 8. mars 2021

Sak: Sportskapellets samarbeid med Skrim hytteeierforening

 • Plassering av kamera og værstasjon
 • Bruk og disponering av lokalene

016/21 Møte med grunneiere 16. februar 2021

Tema ny løypemaskin. Neste steg i prosessen rundt ny løypemaskin 2021/2022. Vi avventer tilbakemelding fra Skrim Hytteservice og Sigvart/Henning på eierstruktur og kostnader. Eventuelt kan dette bli sak på årsmøte i SHF.

017/21 Aktivitets- og arbeidsplan 2021 – 2022

På grunn av Corona pandemien har hytteeierforeningen valgt å følge myndighetenes anbefalinger om ikke å arrangere noe som samler mennesker fra flere kommuner. Vi har vært i kontakt med Kongsberg kommune som sterkt anbefaler at vi ikke legger opp til noen form for aktiviteter. Det er uvisst når vi igjen har mulighet til å arrangere aktiviteter for medlemmer, men vi ønsker å ha planer for hva vi ønsker å gjennomføre, når det igjen er smittevernmessig tilrådelig.

Gjennomgang og justeringer.

Dugnader legges som arrangementer på Facebook og legges som «aktivitetskalender» på www.skriminfo.no

018/21 Eventuelt

Innspill fra hytteeier TL:

Lurte på om det var mulig å kun sette et klassisk spor i den ene siden og bruke resten til skøyte trasé. Det er mildt nå, mange prøver å skøyte med det resultat at klassisk spor blir ødelagt. Har et ønske og vet at det er flere enn meg som ønsker at det skal være mulig å skøyte også på Skrim. Kanskje man skulle prøve det neste gang man skal kjøre nå i uke 9. Skøyte trasé vil holde seg bra lenger med de forholdene som er nå. Prøvde å Ringe Henning P. for en hyggelig løypekjørings prat men fikk ikke noe svar. Kan gjerne bidra med råd hvordan vi på en enkel måte kan få til gode forhold for begge stilarter på Skrim.

Styrets behandling

Forespørsel er sendt Henning Pedersen i møte.

Gjennomgang av foreløpig regnskap 2020

Endelig regnskap presenteres på årsmøte.

Lys i akebakken ved Omholtparkeringa

 • Lys oppover i bakken, fra tavla og oppover

Akebakken øst for Omholtsetra

Se på muligheter for doseringa nederst i bakken fra Orremyrveien til myr øst for Omholtsetra.

 • Slik at akere ikke kjører ut i løypetraseen, men til venstre ut på myra
 • Aktuelt å se på neste sesong
 • Forespørsel sendes Henning Pedersen

Medlemskontingent 2021

Sendes ut før påske.

Referat styremøte, 02.02.21

Tilstede; Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes, Hans Jørgen Vesterås og Elin Katrine Vestly, referent

Oppfølging av tidligere saker

20/20 Hvordan rekruttere flere medlemmer

Status for rabattavtaler med aktuelle firma

Inngåtte avtaler:

 • Sport1 Revetal, 20 % for medlemmer og 30 % i medlemsuker.
 • Sport1 Hvittingfoss, 15 % på alt

Venter på flere avtaler

Status for eierskap av tavlene på Omholt parkeringa og Digerhaug

 • Skrimveien A/L eier tavla, men bruker den i liten grad.

21/20 www.skriminfo.no

Status: Rapport fra Admin om nettverkstrafikk ventes 3. februar

=> Vi beholder både nettsidene og Facebook siden, fortsetter å legge ut lenker fra egne sider på Skrim siden på Facebook.

Sportskapellet er et aktuelt sted forWebkamera, temperaturmåler og andre komponenter.

=> Webkamera settes på Sportskapellet mot myra og lille Støveltjern

006/21 Innspill fra medlemmer via www.skriminfo.no

Hva med å opprette hytteeierforeningen som grasrotandel mottaker? (EJ)

Styrets behandling og svar

Kasserer har sendt søknad og registrering av SHF som grasrotmottaker til Brønnøysund, venter på saksbehandling og signering

Innspill til nye løypetraseer på årsmøte for to år siden, etterspør svar. (JOK)

Styrets behandling og svar

SHF har bestemt at vi ikke kjører flere løyper enn det vi gjør pr i dag på grunn av kapasitet. 

Forslag 1; ny løype på vestsiden av Maurlivann, detter er inne i verneområdet og det gis ikke tillatelse til løypekjøring eller annet arbeid i terrenget. Må eventuelt søke Statsforvalter.

Forslag 2; «Skrimløypa», ikke lov til å kjøre inn i verneområdet. Det gis kun tillatelse til å kjøre der 1 gang pr år, til Skrimløpet i mars.

Forslag 3; løype mot Vindoren via Vierseter vil prioriteres kjørt i vinter. Det jobbes med rydding av traseen.

007/21 Møte med grunneiere og Skrim Hytteservice, 31.01.21

Referat fra møte:

Prioritering av løypekjøring.

I tillegg til løpekjøring i helgene, skal det kjøres løyper i en av ukedagene, fortrinnsvis onsdager. Prioriterer løypenettet i nærheten av hyttebyen

Be om at grunneiere setter opp fareskilt der skiløyper krysser veier i hyttefeltene.

 • I utgangspunktet må hytteeierne vise aktsomhet når de kjører til og fra hyttene sine. Noen steder er allerede skiltet.

Akebakken ved Vaffelbua. Det parkeres rett foran utløpet av bakken og det kan være farlig. Be grunneiere om å sperre av noen plasser.

 • De skal legges opp snø nederst i bakken, slik at «utløpet» av bakken ikke er til parkeringen.
 • Løypemaskinen kjører inn i løypenettet et annet sted enn i akebakken.

Ny løypemaskin

Bent Volstad og Sigurd-Ole Ruud jobber med å finne finansieringsløsninger for kjøp av ny løypemaskin, anslått kostnad 2,4 mill. + mva. Søknader til ulike stiftelser er under arbeid.

Det jobbes med mer informasjon til hytteeiere fra hytteeierforeningen og grunneierne/Skrim Hytteservice.

008 /21 Informasjons saker

Utsending av løypeavgift sendes ut i uke 5, sendes pr mail og post der vi mangler mailadresser. Medlemskontingent sendes seinere, februar/mars

=> Vi legger opp til trekning av gave fra sponsorer blant begge innbetalingene

Status postkasser til kart over Skrim og infobrosjyre

4 kasser ferdige, skilt satt i bestilling. Plasseres ved Omholt parkering, Digerhaug og Furua

Oppdatering av nettsider

Det er gjort noen endringer på nettsidene, flyttet tekster og oppdatert flere linker.

Nettsidene med beskrivelser og lenker til Skrimveien A/L, Røde Kors og Tønsberg og omegn Turistforening er sendt kontaktpersoner med spørsmål om behov for oppdatering.

Skrimløpet avvikles søndag, 7. mars. max 200 deltakere, Tønsberg og omegn Turistforening arrangerer.

009/21 Planlegging av årsmøte 2021

Årsmøte 2020 ble avlyst for medlemmer. Vi vet foreløpig ingenting ting om hvordan situasjonen vil være i mai i år. For å være sikker på at vi i år kan gjennomføre årsmøte, legger vi opp til et møte som vil være mulig å gjennomføre tross Covid-19 situasjonen.

Dato; lørdag, 8. mai, kl. 14:00

Sted; Omholt parkeringa, alle oppfordres til å ta med egen stol.

Legges ut som arrangement på Facebook siden. Formelle invitasjoner sendes medlemmer i mars/april, etter forfall av kontingent for medlemskap.

010/21 Eventuelt

Ingen saker.

Svar fra Glitre energi

Skrim Hytteeierforening har i dag mottatt svar på e-post sendt dem 22.01.2021.

Vi har som du påpeker hatt utfordringer med gjentatte strømbrudd i hytteområdene på Skrim i 2020 og starten på 2021, men spesielt ille var det nå i slutten av desember. Vi har gjennom 2020 gjort en del tiltak for å øke leveringssikkerheten i området, og vi har planer om videre forbedringstiltak utover i 2021.

Vi har gjort tiltak med linjetraseene i området der det  er luftnett for å minske risikoen for at trær faller ned på linjene. Vi vil dessverre aldri kunne rydde så brede traseer at vi helt unngår denne problemstillingen.  Videre utfører vi nå sikringshogst i forbindelse med feilsituasjonene som har vært, og det vil bli utført mer sikringshogst når vi utover våren kan utføre dette uten at området blir strømløst. Med disse tiltakene mener vi at vi skal unngå så omfattende situasjoner neste vinter, men vi vil dessverre aldri kunne rydde oss helt bort fra denne problemstillingen.

Vi i Glitre Energi Nett jobber hver eneste dag for best mulig leveringssikkerhet til våre kunder, og beklager ulempene de gjentatte strømbruddene har medført for dere som kunder!
Vennlig hilsen
Espen Lundberg Pedersen
Kundesjef
+47 95195898

Glitre Energi Nett AS

glitreenergi-nett.no