Referat fra styremøte, 26.04.21

Tilstede; Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes, Hans Jørgen Vesterås og Elin Katrine Vestly, referent

026/21 Oppfølging av tidligere saker

06/21 Innspill fra medlemmer

Forslag 1; ny løype på vestsiden av Maurlivann, dette er inne i verneområdet og det gis ikke tillatelse til løypekjøring eller annet arbeid i terrenget. Må eventuelt søke Statsforvalter.

Styrets behandling Det tas kontakt med TOT om de har mulighet for å kjøre flere løyper. Hvis de har mulighet for det, tar vi kontakt med grunneiere og Statsforvalter før vi starter en søknad prosess.

26.04.21

Vi invitere til møte med TOT for å se på saken. Tor og Svein stiller for SHF. Vi antar at TOT har kapasitet til å kjøre denne traseen. Status: møte utsatt til mai.

015/21 Samarbeidsmøte med Sportskapellet

 • Plassering avWebkamera, temperaturmåler og andre komponenter
 • Årsmøte 8. mars ble avlyst, noe nytt i saken?

Status: Avventer ny innkalling. Ber om å få sette opp webcamera og værstasjon på Sportskapellet.

021/21 Status medlemskontingent og trekking av 2 vinnere av gavekort

 • Lise Møyland Hansen, Andebu
 • Svein E Pedersen, Moss

Kanohotell Veslestøle

Status; ok fra grunneier, Sigurd Ole Ruud.  SHF skal komme med forslag til hva som skal settes opp. Tor undersøker leverandører og pris.

Bålplass Vesle Støveltjern

Bålpanne settes ut i uke 17. Benker er bestilt.

027/21 Orienteringssaker

Arkiv i Styreweb under arbeid, perioden 2019 – 2021 opprettet. Styremedlemmer sender dokumenter fra tidligere år.

028/21 Oversendt sak fra Skrim Hytteservice ad drift løypemaskin

Saksgrunnlag, videresendt mail fra Skrim Hytteservice.

Styret i Skrim Hytteservice har behandlet i hvilket omfang SH kan finansiere drift av ny løypemaskin. 

I vedtaket stilles det krav til grunneierne og til hytteeierforeningen om å øke bidragene til drift.

Jeg har kopiert inn hele saksfremlegget, som viser effekten av varierende investeringstilskudd.

Nå må Hytteeierforeningen og H&SP Drift  finne ut av en organisasjonsform, som både sikrer muligheten for eksterne tilskudd til hytteeierforeningen og at momsen blir tilbakebetalt.  Skrim Hytteservice forventer at vi bli invitert med i denne prosessen, som følge av at den har stopr betydning for våre budsjetter fremover.

Her er saksfremlegget som ble lagt frem og vedatt på styremøte i SH  19. april:

Styrets behandling: Det stilles spørsmål til oppsett og beregninger i saken fra Skrim Hytteservice. Momskompensasjon fra staten kommer i statsbudsjettet hvert år. Dette beløpet variere fra år til år.

Regnestykket er basert på økning av frivillig løypeavgift. Styret stiller seg tvilende til at økning av frivillig løypeavgift er veien å gå for å øke inntektene.

Styrets beslutning: Styret i hytteeierforeningen kan ikke ta stilling til økonomiske forpliktelser og eventuell organisasjonsform på grunnlaget som foreligger.

Styret ber om at det legges fram regnskap for løypekjøring tilbake til innkjøp av dagens løypemaskin, samt budsjett for drift og vedlikehold.

Det vil informeres om saken på årsmøte i mai. Eventuell avtale om økonomiske bidrag fra hytteeierforeningen og videre organisering av driften for løypemaskinen vil styret legge fram på foreningens årsmøte, eventuelt et ekstraordinært årsmøte.

029/21 Vedtekter Skrim hytteeierforening

Forslag til vedtekter Skrim hytteierforening

§ 1 Formål

Skrim hytteierforening har til formål å ivareta medlemmenes interesser som hytteeier på Skrim, Omholtfjell Hytteområde i Kongsberg kommune.

§ 2 Medlemskap 

Rett til medlemskap har hytteeiere, leietakere, eller andre interessenter innenfor overnevnte område og som har betalt kontingent inneværende år. Innmelding skjer ved innbetaling av kontingent. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten har ikke møte- eller stemmerett.

§ 3 Styret

Foreningen ledes av styret på 5 medlemmer, varamedlem har møterett. Styret er beslutningsdyktige når minst 3 av 5 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Styret fører referat fra sine møter. Styret kan ikke uten spesiell fullmakt, forplikte medlemmene utover kontingenten. Styret skal legge fram arbeidsplan for medlemmene.

Styret tar opp til behandling saker som hører under foreningens formålsparagraf, og som reises av medlemmene.

§ 4 Årsmøte

Årsmøte holdes i løpet av 1. tertial. Årsmøte kan unntaksvis avholdes digitalt, hvis forholdene tilsier det. Dato for årsmøte kunngjøres skriftlig minimum 30 dager før. Innkalling sendes medlemmer på epost eller i brev, samt legges ut på SHF sin hjemmeside. Saker fra medlemmer skal være styret i hende minst 14 dager før årsmøte. Sammen med innkalling varsles det om tidsfrist for å sende inn saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøte.

Årsmøte behandler:

 1. Styrets beretning
 2. Regnskap og budsjett
 3. Valg
 4. Leder velges særskilt for et år av gangen
 5. Styremedlemmer velges for 2 år, men slik at minst 2 styremedlemmer er på valg hvert år. Alle styremedlemmer kan gjenvelges.
 6. Varamedlemmer kan velges for 2 år av gangen.
 7. Valg av valgkomite 2 personer, velges for to år av gangen
 8. Fastsette kontingent
 9. Saker som legges frem av styret til årsmøte
 10. Innkomne saker fra medlemmer, som er mottatt innen fristen 14 dager før årsmøte.
 11. Fastsettelse av styrets honorar

Ved avstemming har hvert medlem kun 1-en stemme. Skriftlig fullmakt kan gis. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall blant møtende medlemmer, med mindre annet er bestemt (Jfr. §§ 6 og 7)                   

Årsmøte protokollen underskrives av møteleder og 2-to medlemmer valgt av årsmøte.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret finner dette nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkallelsen skal inneholde saksliste og redegjøring for saker som skal behandles.

§ 6 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøte og krever 2/3 del av de avgitte stemmer.

§ 7 Foreningens oppløsning

Foreningens oppløsning kan kun behandles på årsmøte og krever ¾ del av de stemmeberettigede. Ved eventuell oppløsning skal foreningens midler overføres Røde Kors. Avstemmingen skal skje skriftlig.

AD. Revisor. SHF behandler så store beløp, slik at vi er pålagt å bruke regnskapsfører. Regnskapsfører har revisorgodkjenning, og det er derfor ikke behov for egen revisorgodkjenning. For å kunne søke om momskompensasjon er det et krav at regnskap og årsberetning er godkjent av årsmøte og revisor.

Det lages en oversikt på de endringene styret foreslår. Forslag til vedtekter sendes medlemmene sammen med årsmøte papirer.

030/21 Saker til årsmøte fra medlemmer

Ingen saker er fremmet fra medlemmer innen fristen.

031/21 Planlegging av årsmøte

Saksliste og vedlegg sendes medlemmer på mail.

Pizzaservering etter årsmøte.

Lager dette som «eget» arrangement, legger inn informasjon i utsendelse av saksliste og saker til årsmøte.

Referat styremøte, 06.04.21.

Tilstede; Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes, Hans Jørgen Vesterås og Elin Katrine Vestly, referent.

020/21 Orienteringssaker

Grasrotandel registrering

 • Venter på saksbehandling

Status og plassering postkasser

 • De siste 2 kassene plasseres ved Darrebu og Sportskapellet
 • Vi lager nye høstbrosjyrer

015/21 Samarbeidsmøte med Sportskapellet

 • Venter på ny dato for møte

021/21 Status medlemskontingent

Innbetalinger pr. 6. april: 346 stykker har betalt medlemskontingent

022/21 Ny løypemaskin

Tilbakemelding fra Skrim Hytteservice og Sigvart/Henning på eierstruktur og kostnader.

Status: ingen avklaringer på eierstruktur og kostnader.

023/21 Tilleggsmodul «Arkiv» i Styreweb

Det er mulig å utvide abonnementet til å omfatte modulen Arkiv.

Vi har da mulighet for samle dokumenter for SHF på et sted, med tilganger for alle styrets medlemmer. Det vil gi bedre orden og oversikt på alle dokumenter med et ryddig arkiv.

Prisen kr. 80,- pr. mnd., kr. 960,- pr år.

Styrets beslutning: Vi abonnerer på arkivmodul og oppretter arkiv.

024/21 Vedtekter Skrim hytteeierforening

Gjennomgang av forslag til vedtekter. Vedtektene behandles på årsmøte 2021.

024/21 Planlegging av årsmøte

Ferdig innkalling publiseres på www.skriminfo.no og Facebook. Innkalling og saksdokumenter sendes medlemmer på epost og pr. brev til de vi ikke har epostadresse til.

025/21 Eventuelt

Forslag påskeaktiviteter 2022

 • Turorienteringsposter på Skrim
 • Skitur til Vindfjelltunet, retur med minibusser

Kanohotell Vesle Støle?

 • Svein etterspør status

Aktivitets- og arbeidsplan 2021 – 2022

Hytteeierforeningen følger myndighetenes anbefalinger om ikke å arrangere noe som samler mennesker fra flere kommuner under Corona pandemien. Her er en oversikt på aktiviteter vi planlegger og gjennomføre. Kom gjerne med innspill/forsalg til hva du ønsker vi skal jobbe med!

Planen er foreløpig, aktiviteter annonseres på Facebook.

Referat styremøte, 02.03.21

Tilstede; Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes, Hans Jørgen Vesterås og Elin Katrine Vestly, referent

011/21 Oppfølging av tidligere saker

20/20 Hvordan rekruttere flere medlemmer?

Status for rabattavtaler med aktuelle firma?

 • Ingen nye avtaler pr i dag
 • Inngått avtaler med Fruktlagret, Sport1 Revetal og Sport1 Hvittingfoss

06/21 Innspill fra medlemmer

Ny behandling av sak fra styremøte 02.02.2021, om forslag til nye løypetraseer.

02.02.21: Styrets behandling og svar

SHF har bestemt at vi ikke skal kjøre flere løyper enn det vi gjør pr i dag på grunn av kapasitet. 

Forslag 1; ny løype på vestsiden av Maurlivann, dette er inne i verneområdet og det gis ikke tillatelse til løypekjøring eller annet arbeid i terrenget. Må eventuelt søke Statsforvalter.

Forslag 2; «Skrimløypa», ikke lov til å kjøre inn i verneområdet. Det gis kun tillatelse til å kjøre der 1 gang pr år, til Skrimløpet i mars.

Forslag 3; løype mot Vindoren via Vierseter vil prioriteres kjørt i vinter. Det jobbes med rydding av traseen.

I etterkant av styrets behandling 2. februar, ble vi kontaktet av forslagstiller, med en korrigering av styrets forståelse av forslag 1. Traseen går rundt Veleren, utenom verneområder. På bakgrunn av dette har styret behandlet forslaget på nytt.

Styrets behandling Det tas kontakt med TOT om de har mulighet for å kjøre flere løyper. Hvis de har mulighet for det, tar vi kontakt med grunneiere og Statsforvalter før vi starter en søknad prosess.

012/21 Orienteringssaker

Grasrotandel registrering

 • Venter på saksbehandling

Status og plassering postkasser

 • Ansvarlig for å fylle kasser med informasjonsbrosjyrene
  • Omholt parkering, Svein
  • Digerhaug parkering, Svein  
  • Furua, Svein
  • Uplassert foreløpig
   • Myra øst for Omholtsetra
   • Oppe ved Grønnlibakken
 • Vi laminerer en liten kartbit og limer på postkassene, for å invitere folk til å se i kassene
 • Det bestilles 2 nye kasser

Oppdatering av skriminfo.no

 • Rapport fra Admin om nettverkstrafikk, se vedlegg i mail 
 • Gjestesider oppdatert
 • Beskrivelser av dagsturer på sommertid ferdigstilles før påske

013/21 Status løypeavgift og trekking av 2 vinnere av gavekort

 • 303 personer/hytter har betalt løypeavgift
 • Ca. 400 hytteeiere betaler ikke frivillig løypeavgift

Det trekkes 2 vinnere blant de som har betalt innen forfall. Vinnere av gavekort på kr. 500,- fra Sport1:

Nummer 164 og 200, Bård Finsveen og S.O.M

Vinnere er informert pr mail

014/21 Skilting av stier og løper  

DNT Telemark og Tønsberg og Omegn Turistforening jobber med planer om å skilte stier og løyper i Skrim – Luksefjell området. SHF har mottatt prosjektbeskrivelse og er bedt om å gi innspill.

Det beskrives et omfattende prosjekt, det er ikke laget oversikter for kostnader, ressursbruk og hvilke oppgaver SHF eventuelt er tenkt å bidra med.

Styrets behandling

Styret stiller seg positive til det foreslåtte prosjektet. Vi ser imidlertid ikke at vi som hytteeierforening kan ta på oss kostnader og det arbeidet prosjektet medfører. Vi avventer videre informasjon om prosjektet.

015/21 Samarbeidsmøte med kapellet

Svein og Bent deltar årsmøte i Solvang kirken, 8. mars 2021

Sak: Sportskapellets samarbeid med Skrim hytteeierforening

 • Plassering av kamera og værstasjon
 • Bruk og disponering av lokalene

016/21 Møte med grunneiere 16. februar 2021

Tema ny løypemaskin. Neste steg i prosessen rundt ny løypemaskin 2021/2022. Vi avventer tilbakemelding fra Skrim Hytteservice og Sigvart/Henning på eierstruktur og kostnader. Eventuelt kan dette bli sak på årsmøte i SHF.

017/21 Aktivitets- og arbeidsplan 2021 – 2022

På grunn av Corona pandemien har hytteeierforeningen valgt å følge myndighetenes anbefalinger om ikke å arrangere noe som samler mennesker fra flere kommuner. Vi har vært i kontakt med Kongsberg kommune som sterkt anbefaler at vi ikke legger opp til noen form for aktiviteter. Det er uvisst når vi igjen har mulighet til å arrangere aktiviteter for medlemmer, men vi ønsker å ha planer for hva vi ønsker å gjennomføre, når det igjen er smittevernmessig tilrådelig.

Gjennomgang og justeringer.

Dugnader legges som arrangementer på Facebook og legges som «aktivitetskalender» på www.skriminfo.no

018/21 Eventuelt

Innspill fra hytteeier TL:

Lurte på om det var mulig å kun sette et klassisk spor i den ene siden og bruke resten til skøyte trasé. Det er mildt nå, mange prøver å skøyte med det resultat at klassisk spor blir ødelagt. Har et ønske og vet at det er flere enn meg som ønsker at det skal være mulig å skøyte også på Skrim. Kanskje man skulle prøve det neste gang man skal kjøre nå i uke 9. Skøyte trasé vil holde seg bra lenger med de forholdene som er nå. Prøvde å Ringe Henning P. for en hyggelig løypekjørings prat men fikk ikke noe svar. Kan gjerne bidra med råd hvordan vi på en enkel måte kan få til gode forhold for begge stilarter på Skrim.

Styrets behandling

Forespørsel er sendt Henning Pedersen i møte.

Gjennomgang av foreløpig regnskap 2020

Endelig regnskap presenteres på årsmøte.

Lys i akebakken ved Omholtparkeringa

 • Lys oppover i bakken, fra tavla og oppover

Akebakken øst for Omholtsetra

Se på muligheter for doseringa nederst i bakken fra Orremyrveien til myr øst for Omholtsetra.

 • Slik at akere ikke kjører ut i løypetraseen, men til venstre ut på myra
 • Aktuelt å se på neste sesong
 • Forespørsel sendes Henning Pedersen

Medlemskontingent 2021

Sendes ut før påske.

Referat styremøte, 02.02.21

Tilstede; Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes, Hans Jørgen Vesterås og Elin Katrine Vestly, referent

Oppfølging av tidligere saker

20/20 Hvordan rekruttere flere medlemmer

Status for rabattavtaler med aktuelle firma

Inngåtte avtaler:

 • Sport1 Revetal, 20 % for medlemmer og 30 % i medlemsuker.
 • Sport1 Hvittingfoss, 15 % på alt

Venter på flere avtaler

Status for eierskap av tavlene på Omholt parkeringa og Digerhaug

 • Skrimveien A/L eier tavla, men bruker den i liten grad.

21/20 www.skriminfo.no

Status: Rapport fra Admin om nettverkstrafikk ventes 3. februar

=> Vi beholder både nettsidene og Facebook siden, fortsetter å legge ut lenker fra egne sider på Skrim siden på Facebook.

Sportskapellet er et aktuelt sted forWebkamera, temperaturmåler og andre komponenter.

=> Webkamera settes på Sportskapellet mot myra og lille Støveltjern

006/21 Innspill fra medlemmer via www.skriminfo.no

Hva med å opprette hytteeierforeningen som grasrotandel mottaker? (EJ)

Styrets behandling og svar

Kasserer har sendt søknad og registrering av SHF som grasrotmottaker til Brønnøysund, venter på saksbehandling og signering

Innspill til nye løypetraseer på årsmøte for to år siden, etterspør svar. (JOK)

Styrets behandling og svar

SHF har bestemt at vi ikke kjører flere løyper enn det vi gjør pr i dag på grunn av kapasitet. 

Forslag 1; ny løype på vestsiden av Maurlivann, detter er inne i verneområdet og det gis ikke tillatelse til løypekjøring eller annet arbeid i terrenget. Må eventuelt søke Statsforvalter.

Forslag 2; «Skrimløypa», ikke lov til å kjøre inn i verneområdet. Det gis kun tillatelse til å kjøre der 1 gang pr år, til Skrimløpet i mars.

Forslag 3; løype mot Vindoren via Vierseter vil prioriteres kjørt i vinter. Det jobbes med rydding av traseen.

007/21 Møte med grunneiere og Skrim Hytteservice, 31.01.21

Referat fra møte:

Prioritering av løypekjøring.

I tillegg til løpekjøring i helgene, skal det kjøres løyper i en av ukedagene, fortrinnsvis onsdager. Prioriterer løypenettet i nærheten av hyttebyen

Be om at grunneiere setter opp fareskilt der skiløyper krysser veier i hyttefeltene.

 • I utgangspunktet må hytteeierne vise aktsomhet når de kjører til og fra hyttene sine. Noen steder er allerede skiltet.

Akebakken ved Vaffelbua. Det parkeres rett foran utløpet av bakken og det kan være farlig. Be grunneiere om å sperre av noen plasser.

 • De skal legges opp snø nederst i bakken, slik at «utløpet» av bakken ikke er til parkeringen.
 • Løypemaskinen kjører inn i løypenettet et annet sted enn i akebakken.

Ny løypemaskin

Bent Volstad og Sigurd-Ole Ruud jobber med å finne finansieringsløsninger for kjøp av ny løypemaskin, anslått kostnad 2,4 mill. + mva. Søknader til ulike stiftelser er under arbeid.

Det jobbes med mer informasjon til hytteeiere fra hytteeierforeningen og grunneierne/Skrim Hytteservice.

008 /21 Informasjons saker

Utsending av løypeavgift sendes ut i uke 5, sendes pr mail og post der vi mangler mailadresser. Medlemskontingent sendes seinere, februar/mars

=> Vi legger opp til trekning av gave fra sponsorer blant begge innbetalingene

Status postkasser til kart over Skrim og infobrosjyre

4 kasser ferdige, skilt satt i bestilling. Plasseres ved Omholt parkering, Digerhaug og Furua

Oppdatering av nettsider

Det er gjort noen endringer på nettsidene, flyttet tekster og oppdatert flere linker.

Nettsidene med beskrivelser og lenker til Skrimveien A/L, Røde Kors og Tønsberg og omegn Turistforening er sendt kontaktpersoner med spørsmål om behov for oppdatering.

Skrimløpet avvikles søndag, 7. mars. max 200 deltakere, Tønsberg og omegn Turistforening arrangerer.

009/21 Planlegging av årsmøte 2021

Årsmøte 2020 ble avlyst for medlemmer. Vi vet foreløpig ingenting ting om hvordan situasjonen vil være i mai i år. For å være sikker på at vi i år kan gjennomføre årsmøte, legger vi opp til et møte som vil være mulig å gjennomføre tross Covid-19 situasjonen.

Dato; lørdag, 8. mai, kl. 14:00

Sted; Omholt parkeringa, alle oppfordres til å ta med egen stol.

Legges ut som arrangement på Facebook siden. Formelle invitasjoner sendes medlemmer i mars/april, etter forfall av kontingent for medlemskap.

010/21 Eventuelt

Ingen saker.

Svar fra Glitre energi

Skrim Hytteeierforening har i dag mottatt svar på e-post sendt dem 22.01.2021.

Vi har som du påpeker hatt utfordringer med gjentatte strømbrudd i hytteområdene på Skrim i 2020 og starten på 2021, men spesielt ille var det nå i slutten av desember. Vi har gjennom 2020 gjort en del tiltak for å øke leveringssikkerheten i området, og vi har planer om videre forbedringstiltak utover i 2021.

Vi har gjort tiltak med linjetraseene i området der det  er luftnett for å minske risikoen for at trær faller ned på linjene. Vi vil dessverre aldri kunne rydde så brede traseer at vi helt unngår denne problemstillingen.  Videre utfører vi nå sikringshogst i forbindelse med feilsituasjonene som har vært, og det vil bli utført mer sikringshogst når vi utover våren kan utføre dette uten at området blir strømløst. Med disse tiltakene mener vi at vi skal unngå så omfattende situasjoner neste vinter, men vi vil dessverre aldri kunne rydde oss helt bort fra denne problemstillingen.

Vi i Glitre Energi Nett jobber hver eneste dag for best mulig leveringssikkerhet til våre kunder, og beklager ulempene de gjentatte strømbruddene har medført for dere som kunder!
Vennlig hilsen
Espen Lundberg Pedersen
Kundesjef
+47 95195898

Glitre Energi Nett AS

glitreenergi-nett.no

Henvendelse til Glitre energi

Det er og har vært utfordrende forhold på Omholtfjell/Skrim med stadige strømbrudd og perioder uten strøm.

Hytteeierforeningen har i dag kontaktet kommunikasjondirektøren i Glitre energi med følgende e-post.

Hei

Vi, Skrim Hytteeierforening, ber med dette om en redegjørelse for hvilke utbedringsplaner Glitre har for området Omholtfjell, Skrim hyttefelt. Området har ca. 700 hytter, som har dere som nettleverandør.

Glitre som nettleverandør har ansvar for at strømforsyningen er sikker. I 2020 og hittil i 2021 har vi opplevd stadig strømbrudd som skyldes mer utfordrende værforhold. Værforholdene råder dere ikke over, men å ha et linjenett som er rustet for stadig mer utfordrende værforhold er deres ansvar. I dette ligger også tilstrekkelig linjerydding, som hindrer at trær faller over linjene og forårsaker lange strømbrudd.  

Vi har stor forståelse for at det er svært utfordrende for mannskaper å jobbe ute i snøføyke og stormkast, og at de ikke kan jobbe døgnet rundt med å rette feil. Vi setter stor pris på jobben mannskapene gjør!

Men hvilke planer har dere for utbedring av strømnettet på Omholtfjell?

På vegne av styret i Skrim Hytteeierforening.

Med vennlig hilsen

Elin Katrine Vestly

Sekretær Skrim Hytteeierforening

Referat fra styremøte, 18.01.21

Tilstede;  Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes, Hans Jørgen Vesterås og Elin Katrine Vestly, ref.

Oppfølgingssaker fra tidligere møte

20/20 Hvordan rekruttere flere medlemmer?

Rabattavtaler med ulike firma?

Har vært i kontakt med Sport1 på Revetal og Hvittingfoss, Bygger’n, Fruktlagret, Kiwi og Spar, Furuly, for å undersøke muligheter for avtaler for medlemmer. Det jobbes med avtaler.

Innspill fra Facbook siden: muligheter for å selge Reklame på informasjonstavle ved Omholtparkeringa og Digerhaug? Avklare eierskap

21/20 www.skriminfo.no 

 • Hva vet vi om nettverkstrafikk?
 • Undersøker samtidig muligheter for å endre Facebook siden til SHF, til en gruppe «Hytteeiere på Skrim»

        => Venter på rapporter fra Admin

Webkamera, temperaturmåler og andre komponenter fungerer ikke og hytteeier ønsker ikke å ha kamera på sin hyttevegg videre.

Vi ser etter ny plass og mulig vi trenger nytt webkamera.

Et alternativ kan være Sportskapellet, som også kan trenge litt økonomisk drahjelp.

 • Lage en fin bålplass med bålpanne og benker
 • Gapauk?
 • Opprette «SHF kontor»?
 • Drifte kiosk i noen helger?

Vi kontakter grunneier og representanter for Sportskapellet.

25/20 Bålplass ved Vesle Støveltjern?

Tor har fått tak i grill. Avventer å sette den ut til det er mindre snø.

01/21 Informasjons saker

Gitt kr. 10.000,- til turistforeningen, løypekjøring, samme beløp som Skrim Hytteservice.

Vippsskilt settes opp i løpet av helga, uke 3

Løypeavgifter sendes ut i løpet av 14 dager

Vi sender ut via StyreWeb.

02/21 Møte med grunneiere og Skrim Hytteservice

Momenter:

 • Prioritering av løypekjøring
 • Utfordringer med brøyting og løypekjøring bør legges ut på facebooksiden/Skrim siden så fort som mulig. 
 • Be grunneiere om å sette opp fareskilter der skiløyper krysser veier i hyttefeltene.
 • Akebakken ved Vaffelbua. Det parkeres rett foran utløpet av bakken og det kan være farlig. Be grunneiere om å sperre av noen plasser.

03/21 Regnskapet er overlevert regnskapsfører

Det har gått mindre penger i 2020, ikke noe innkjøp av myrbruer og diverse. 279 medlemmer.

04/21 Medlemsregister

Bent og Elin har testet StyreWeb. StyreWeb er 100% nettbasert og det er ingen spesielle krav til lokalt utstyr eller programvare hos brukere.

Det tilbys flere modul og/eller totalløsninger for frivillige organisasjoner.

Det tilbys en rekke funksjoner blant annet:

 • Medlemsregister, med mulighet for elektronisk innmelding og oppdateringer
 • Mulighet for å sende mail/sms/faktura direkte til medlemmer
 • Arkiv
 • Regnskap
 • Hjemmeside
 • Gratis app for medlemmer

Kostnader, 320,- pr mnd. Dette er betydelig billigere enn hva vi betaler for å sende ut faktura via regnskapsbyrå.

05/21 Eventuelt

Løyper

Det trengs rydding av løpetraseen til Vindoren, sommer 2021?

Postkasser, bestille 4 i treverk som vi kan henge opp flere steder, med kart og infobrosjyrer. Merkes med SHF navn, logo og Vipps nummer.

Referat styremøte, 08.12.20

Tilstede;  Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes og Elin Katrine Vestly, referent

Oppfølging siden sist
19/20 Informasjon om møte med grunneiere
– Svein sender avtalen til styret på mail  

20/20 Hvordan rekruttere flere medlemmer?
– Rabattavtaler med ulike firma?       
=> Jobber med saken, sendt forespørsel til flere firma, Bent 

21/20 www.skriminfo.no 
Hva vet vi om nettverkstrafikk? Undersøker samtidig muligheter for å endre Facebook siden til SHF, til en gruppe «Hytteeiere på Skrim», Bent
=> Venter på rapporter fra Admin  

3/20 Informasjon

Mottatt kr. 36.100,- fra Kongsberg kommune, tilskudd til løypekjøring. Vipps skilt til løypene, Svein tar med opp

24/20 Romjulsaktivitet på Skrim?

Aktivitet i akebakken eller lage løype til Støveltjern? Hva har vi lov å gjøre og servere? Elin sjekker kommunens nettside eller sender mail til kommunelegen i Kongsberg

25/20 Bålplass ved Vesle Støveltjern?

Svein spør Jan Ivar Lindhjem, grunneier, om lov. Tor ordner stor bålpanne og rist.

26/20 Kanohotell ved Store Stølevann?

Det skal lages ny stor demning sommeren 2021, vente til anleggsarbeidet er ferdig før det sette opp? Svein tar kontrakt med Sigurd Ole for å avklare plassering og eventuell oppføring