Referat styremøte, 15.02.2022

Tilstede: Svein Borge, Oddvar Møller, Tor Bartnes, Hans Jørgen Vesterås, Elin Katrine Vestly, ref.

Forfall; Bent Voldstad

007/22 Godkjenning av referat

Referat fra styremøte, 25.01.2022.

Godkjent.

008/22 Aktivitet- og arbeidsplan 2022 – 2023

Planen er gjennomgått og justert i møte

 • Årsmøte 2021, lørdag 28. mai, 2022 på Sportskapellet
 • Aktivitetsdag i vinterferie avlyses. Sportskapellet er opptatt lørdag i uke 9.

009/22 Medlemskontingent 2022

Status innbetalinger: 274 har betalt kontingent

010/22 Status saker vi jobber med

Oppgave liste oppdatert i møte.

011/22 Status avtaler om finansiering av løypemaskin og løypekjøring

Nytt siden styremøte 25.01.2021

 • Status avtaleforhold
 • Status tilskudd fra Sparebankstiftelsen, ny søknad.
 • Intet nytt.

012/22 Møte med VisitSkrim

Tema i møte 23. februar, styrets utkast til aktivitet- og arbeidsplan, sendes Ragnhild og Tore.

012/21 Eventuelt

Ingen saker

Referat fra styremøte 25. januar 2022

Tilstede: Svein Borge, Oddvar Møller, Tor Bartnes, Bent Voldstad, Hans Jørgen Vesterås, Elin Katrine Vestly, ref.

001/22 Godkjenning av referat

Referat fra styremøte, 20.12.2021, godkjent.

002/22 Aktiviteter vinter/vår 2022

Hva får vi til å arrangere i forhold til Corona restriksjoner og styrets kapasitet?

Status nasjonale tiltak, Nasjonale råd og regler – regjeringen.no

Status tiltak i Kongsberg kommune, Generell koronainformasjon – Kongsberg kommune

Kort oppsummert arrangementer:

 • Begrens sosiale sammenkomster og arrangementer du deltar på
 • Det er krav til smittevern, avstand og munnbind
 • Private utendørs arrangementer; maks 50 personer

Avstand og sosial kontakt:

 • 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nærme
 • Alle bør tenke gjennom og redusere antall nærkontakter

Styrets beslutning:

Skrim hytteeierforening avlyser aktiviteter og samlinger innen- og utendørs til de nasjonale og kommunale tiltak tillater/anbefaler slik arrangementer. Vinterferie uke 8 og 9, avventer om det er mulig å arrangere aktivitetsdag.

003/22 Medlemskontingent 2022

Oppdatering av tekst på giro, før den sendes ut. Bent sender ut denne uken, uke 4.

004/22 Status saker vi jobber med

Oppdatert oppgaveliste gjennomgått og justert.

005/22 Status avtale om finansiering av løypemaskin og løypekjøring

Nytt siden styremøte 20.12.2021

Status avtaleforhold

Avtalene om løypekjøring og finansiering av ny løypemaskin er ikke ferdige

Status tilskudd fra Sparebankstiftelsen.

Tilskuddet på kr. 350.000,- SHF ble tildelt faller bort, da forutsetningene for kjøp av løypemaskin er endret.

Maskinen ble bestilt og forhandlet om før innvilgelse av beløpet, tilskuddet faller derfor bort.

Bent har i dialog med Sparebankstiftelsen. Det er avklart at det ikke mulig å endre søknaden til å omfatte midler til drift. Men vi kan søke om omgjøring av tilskudd til innkjøp av snøskuter og utstyr til denne. Det kreves ny søknad. Bent søker på nytt når priser og budsjett er klart.

006/22 Konsekvenser av en snøfattig vinter

Manglende inntekter fra bomveiene.

007/21 Eventuelt

Det kan være mulig å overta en kontainer fra TOT, plassert på Digerhaug.

Plasseres på parkeringsplassen ved Støveltjern? Kan eventuelt kles inn slik at den ser bedre ut.

Reklameskilt i PVC, til å skrus opp på tavler ved parkeringsplassene. Disse er klare, Bent henter.

Samarbeid med VisitSkrim?

 • Invitere oss til møte for å planlegge samkjørte aktiviteter i 2022 – 2023
 • Elin kontakter Ragnhild

Aktivitetsplan 2022/2023

 • Dugnad på oppsett av gapahuk
 • Årsmøte
 • Løyperydding aktuelle traseer
 • Kafe på Sportskapellet
 • Vinter- og høst aktivitetsdag, reservere kapellet lørdag, i uke 40 og uke 8?

Svein avtaler med kapellet. Elin lager utkast til aktivitetsplan til neste møte.

Referat styremøte 10.08.21

Tilstede; Svein Borge, Bent Voldstad, og Elin Katrine Vestly, referent. Forfall: Oddvar Møller, Tor Bartnes, Hans Jørgen Vesterås

034/21 Status arbeid med drift løypemaskin

Status siden sist: Ingen dialog med grunneiere i løpet av sommeren. Hytteeierforeningen vil i år søker vi om støtte til gapahuker, myrbruer, ryddesager, verneutstyr, m.m.

041/21 Planlegging av seinsommerkveld

Lørdag, 21. august, seinsommerkveld, konsert, quiz kveld? 

Avlyses på grunn av manglende kapasitet til planlegging og gjennomføring.

42/21 Planlegging av dugnader og aktiviteter høsten 2021

Dugnader

26. juni ferdigstille sykkelbrua på Vesle Støle, ferdig

10. juli Grønlivann, svært få møtte opp

2. oktober, løyperydding, ansvarlig Svein, oppmøte på Omholtparkering ved Vaffelbua. Egne ryddesager, motorsager, grensaks. De som ikke har utstyr hjelper til med rydding. Ta med mat og drikke. Etter dugnaden serverer hytteeierforeningen pølser og brus på Sportskapellet.

16. oktober, løyperydding, oppmøte på Digerhaugparkering. Egne ryddesager, motorsager, grensaks. De som ikke har utstyr hjelper til med rydding. Ta med mat og drikke. Etter dugnaden serverer hytteeierforeningen pølser og brus på Sportskapellet.

23. oktober løyperydding, oppmøtested kommer seinere. Egne ryddesager, motorsager, grensaks. De som ikke har utstyr hjelper til med rydding. Ta med mat og drikke. Etter dugnaden serverer hytteeierforeningen pølser og brus på Sportskapellet.

Aktiviteter

11. september, felles tur, Støveltjern til Ivarsbu

Vi går fra Støveltjern kl. 10:00

Pølser og saft ved Ivarsbu ved SHF

9. oktober, høst aktivitetsdag

 • Ved Sportskapellet

Planlegges neste styremøte.

043/21 Eventuelt

Vi ønsker faste møter med Skrim Hytteservice, Skrimveien A/L og hytteeierforeningen.

Tema vil være felles målsetting for å få til et bedre samarbeid for hytteområdet, samt legger planer for framdrift.

Aktuelle tema

 • Framdrift for Svarttjerndalen
 • Sykkelsti ved Grønli
 • Webcamera på veiene opp til Skrim
  • SHF kan evt. forestå innkjøp og drift i 2 års prøveperiode
  • Kobles opp til www.skriminfo.no
 • Brøyting, enten som sporing eller at de som kjører legger ut melding på Skrimsiden/Facebook, når de starter brøyting
 • Flere endringer/omlegginger og rydding i eksisterende løypetraseer, slik at det blir fremkommelig for løypemaskin.

Neste møte tirsdag 24. august

Årsmøte referat, Skrim Hytteeierforening 2020

Hytteeierforeningen avholdt sitt første utendørs årsmøte, lørdag, 29. mai, i strålende solskinn ved Sportskapellet. Mange møtte opp i finværet og styret takker for interessen fra alle medlemmene som kom.

Tusen takk til Skrim Sportskapell for lån av tunet, vi gleder oss til videre samarbeid! En særlig takk også til Kjell- Arne som serverte gratis pizza til alle etter årsmøte!

Tusen takk for lånet av Sportskapellet! Årsmøte 2020, Skrim Hytteeierforening.
Foto: Hans Jørgen Vesterås
Tusen takk til Kjell-Arne for deilig pizza! Foto: Hans Jørgen Vesterås

Referat årsmøte i Skrim hytteeierforening 2021                                  

01/21  Godkjenning av innkalling og saksliste

                Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent.

02/21  Valg av dirigent og referent

Vedtak: Valg av dirigent og referent,

Dirigent; Svein Borge

Referent; Elin Katrine Vestly

03/21  Valg av 2 personer til å skrive under protokoll

                Vedtak:

 1. Trond Erlandsen
 2. Sigbjørn Berg

04/21  Styrets beretning 2020

Årsberetning 2020 Skrim Hytteeierforening                                     

Vi takker alle på Skrim for et fint og litt annerledes 2020.

Pr. 26.04.21, har Skrim hytteeierforening 387 betalende medlemmer. Det tilsier at litt mer en 50 % av alle hytteeiere på Skrim er medlemmer i hytteeierforeningen.

Styret har hatt 7 styremøter mellom februar -20 og april -21. Deler av styret har hatt møter med Skrim hytteservice og H & S.P Drift, med tema løypekjøring, drift og innkjøp av løypemaskin. Det har på grunn av Corona pandemien ikke vært møte med alle grunneiere og hele styret.

Styret har endelig fått på plass eget medlemsregister og vi er i gang med å opprette eget arkiv for foreningen.

Over flere år ser vi at medlemstallet er lavere enn ønsket og rekruttering av nye medlemmer er utfordrende. Styret jobber med å bli mer synlige og informere om arbeidet i hytteeierforeningen. Det er satt opp flere postkasser på sentrale steder på Skrim, med informasjonsbrosjyrer og kart over området. Vi jobber med oppdateringer av www.skriminfo.no  og legger nå fortløpende ut referat og saker fra styret på nettstedet og på Facebook siden vår.

Styret har det siste året jobbet med å inngå rabattavtaler med flere bedrifter, slik at medlemmer får rabatt på kjøp ved fremvisning av betalt medlemskontingent. Vi satser på å ferdigstille avtalene i løpet av 2021. Det er også sent inn søknad om godkjenning av hytteeierforeningen som grasrotmottaker i Frivillighetsregisteret.

I mars 2021 gav styret høringsinnspill til Kongsberg kommunes arealplandel. Det er også rettet henvendelse til Glitre vedrørende planer for vedlikehold og utbedringer av linjenettet.

Vi setter stor pris på at medlemmer tar kontakt med innspill og spørsmål, via mail og kommentarer på nettside og Facebook.  

Aktiviteter

Coronapandemien har satt stopp for de aktiviteter vi ønsket å arrangere. Planen var blant annet flere kafetreff på Sportskapellet og aktivitetsdager for medlemmer. I vår kontakt med Kongsberg kommune ble vi sterkt frarådet å legge opp til noen form for aktivitet som samlet folk fra flere kommuner. Dette rådet har vi fulgt.

Samarbeid med grunneiere og andre interessenter på Skrim

I samarbeid med grunneiere har det vært jobbet med planer for flere løype- og turtraseer. Her er vi enda ikke i mål.  

 • Svarttjerndalen; rette ut løypen ned fra skibrua, noe av bekken øverst må legges i rør, løypa vil bli rettet forbi bakken halvveis nede og det vil bli lagt rør der bekken svinger mot Omholtseter. Dette for å kunne kjøre lenger og på mindre snø.
 • Omholtsetermyra; legge rør i myra der vi sliter med løypekjøring når påsken nærmer seg.
 • Grønlibakkene; forsøke å rette ut nedkjørselen fra, den skarpe svingen som går mot Omholtsetermyra.
 • Krokvannsrunden; rydde og lage bredere løype.
 • Sykkelbro fra Lille Støle til parkeringen ved demningen, ferdigstilles sommeren 2021
 • Ny trase, vestsiden av Maulivann, venter på avklaring med TOT og grunneiere

Vinteren 2020/2021 har gitt oss fantastiske løypeforhold, stor takk til Tønsberg og Omegn Turistforening og H & S.P Drift for stor innsatsvilje med løypekjøring. Tusen takk til alle hytteeiere og dagsturister som har gitt bidrag til løypekjøring. Innbetalinger av frivillig løypeavgift er helt nødvendig for løypekjøringen på Skrim.

Hytteeierforeningen er invitert til å delta i et prosjekt i regi av Tønsberg og Omegn Turistforening. Prosjektet innebærer skilting av stier og løyper i Skrim – Luksefjell området.  Styret har avventer mer informasjon og kostnadsberegninger fra prosjektet.

Planer for 2021

Styret har laget en Aktivitetsplan for 2021/2022. Den viser dugnader og arrangementer styret ønsker å gjennomføre, hvis smittesituasjonen tilsier at det er mulig.

I samarbeid med grunneiere og Skrim Hytteservice vil vi forsøke å få gjennomført nevnte endringer i løypenettet og det jobbes med planer for løypekjøring og dugnader. Dugnader blir annonsert på www.skriminfo.no og Facebook.

Vi vil jobbe videre i samarbeid med Skrim Sportskapell om bruk av lokaler til flere aktiviteter.

Styret i Skrim Hytteeierforening 2020

Vedtak: Styrets beretning for 2020 er godkjent

05/21  Årsregnskap for 2020

Resultatrapport 2020

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image.png
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image-1.png

Balanserapport 2020

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image-2.png

Vedtak: Årsregnskap for 2020 godkjent

06/21  Endringer vedtekter for Skrim Hytteeierforening

Vedtak: Forslag til vedtekter for Skrim hytteeierforening godkjennes, med en endring.

Forslag til endring: «Årsmøte behandler»

 • Revidert regnskap, revisjonsrapport og budsjett

Vedtekter Skrim hytteierforening

§ 1 Formål

Skrim hytteierforening har til formål å ivareta medlemmenes interesser som hytteeiere på Skrim, Omholtfjell Hytteområde i Kongsberg kommune.

§ 2 Medlemskap 

Rett til medlemskap har hytteeiere, leietakere, eller andre interessenter innenfor overnevnte område og som har betalt kontingent inneværende år. Innmelding skjer ved innbetaling av kontingent. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten har ikke møte- eller stemmerett.

§ 3 Styret

Foreningen ledes av styret på 5 medlemmer, varamedlem har møterett. Styret er beslutningsdyktige når minst 3 av 5 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Styret fører referat fra sine møter. Styret kan ikke uten spesiell fullmakt, forplikte medlemmene utover kontingenten. Styret skal legge fram arbeidsplan for medlemmene.

Styret tar opp til behandling saker som hører under foreningens formålsparagraf, og som reises av medlemmene.

§ 4 Årsmøte

Årsmøte holdes i løpet av 1. tertial. Årsmøte kan unntaksvis avholdes digitalt, hvis forholdene tilsier det. Dato for årsmøte kunngjøres skriftlig minimum 30 dager før. Innkalling sendes medlemmer på epost eller i brev, samt legges ut på SHF sin hjemmeside. Saker fra medlemmer skal være styret i hende minst 14 dager før årsmøte. Sammen med innkalling varsles det om tidsfrist for å sende inn saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøte.

Årsmøte behandler:
a) Styrets beretning
b) Revidert regnskap, revisjonsrapport og budsjett
c) Valg

 • Leder velges særskilt for et år av gangen
 • Styremedlemmer velges for 2 år, men slik at minst 2 styremedlemmer er på valg hvert år. Alle styremedlemmer kan gjenvelges.
 • Varamedlemmer kan velges for 2 år av gangen.
 • Valg av valgkomite 2 personer, velges for to år av gangen

d) Fastsette kontingent
e) Saker som legges frem av styret til årsmøte
f) Innkomne saker fra medlemmer, som er mottatt innen fristen 14 dager før årsmøte.
g) Fastsettelse av styrets honorar

Ved avstemming har hvert medlem kun 1-en stemme. Skriftlig fullmakt kan gis. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall blant møtende medlemmer, med mindre annet er bestemt (Jfr. §§ 6 og 7)

Årsmøte protokollen underskrives av møteleder og 2-to medlemmer valgt av årsmøte.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret finner dette nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkallelsen skal inneholde saksliste og redegjøring for saker som skal behandles.

§ 6 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøte og krever 2/3 del av de avgitte stemmer.

§ 7 Foreningens oppløsning

Foreningens oppløsning kan kun behandles på årsmøte og krever ¾ del av de stemmeberettigede. Ved eventuell oppløsning skal foreningens midler overføres Røde Kors. Avstemmingen skal skje skriftlig.

Godkjent årsmøte

Dato, 29.05.2021

07/21  Opprettelse av løypegruppe

Styret ønsker å opprette en løypegruppe. Gruppen skal jobbe med vedlikehold og planer for løypenettet på Skrim. Gruppen skal jobbe tett med styret i hytteierforeningen.

Vedtak: Medlemmer som ønsker å bidra i dette arbeidet bes melde seg til styret.

08/21  Informasjon om mulig støtte til innkjøp og drift av ny løypemaskin

Informasjon gitt i årsmøte

 • Det er behov for ny løypemaskin
 • Spleise lag mellom grunneiere og hytteeierforeningen
 • Styret har jobbet med prosesser rundt innkjøp og drift av ny løypemaskin sammen med representanter fra grunneierne/Skrim Hytteservice, Bent Voldstad jobber med dette.
 • Ny maskin koster ca. kr. 2 700 000,-
 • Det koster en del å drifte, anslagsvis 1.500 – 2.000 kr pr time
 • Innvilget 350.000,- fra Sparebankstiftelsen

Vedtak: Informasjon gitt på årsmøte tatt til orientering. Styret jobber videre med saken i samarbeid med og innkaller til ekstraordinært årsmøte.

09/21  Orientering, Aktivitets og arbeidsplan 2021-2022

Vedtak: Aktivitets og arbeidsplan for 2021-2022 tatt til orientering.

10/21  Valg ved valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling vedlegges referatet

            Vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtatt.

Nytt styre består av:

Leder, Svein Borge

Kasserer, Bent Voldstad

Styremedlem, Oddvar Møller

Styremedlem Tor Bartnes,

Sekretær, Elin Vestly

Varamedlem, Hans Jørgen Vesterås

Valgkomiteen:

John Hunsrød

Roy Hansen

Referent, Elin Katrine Vestly

Referatet er gjennomlest og godkjent 29.05.2021

Navn: Trond Erlandsen

Navn: Sigbjørn Berg

Referat fra styremøte, 26.04.21

Tilstede; Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes, Hans Jørgen Vesterås og Elin Katrine Vestly, referent

026/21 Oppfølging av tidligere saker

06/21 Innspill fra medlemmer

Forslag 1; ny løype på vestsiden av Maurlivann, dette er inne i verneområdet og det gis ikke tillatelse til løypekjøring eller annet arbeid i terrenget. Må eventuelt søke Statsforvalter.

Styrets behandling Det tas kontakt med TOT om de har mulighet for å kjøre flere løyper. Hvis de har mulighet for det, tar vi kontakt med grunneiere og Statsforvalter før vi starter en søknad prosess.

26.04.21

Vi invitere til møte med TOT for å se på saken. Tor og Svein stiller for SHF. Vi antar at TOT har kapasitet til å kjøre denne traseen. Status: møte utsatt til mai.

015/21 Samarbeidsmøte med Sportskapellet

 • Plassering avWebkamera, temperaturmåler og andre komponenter
 • Årsmøte 8. mars ble avlyst, noe nytt i saken?

Status: Avventer ny innkalling. Ber om å få sette opp webcamera og værstasjon på Sportskapellet.

021/21 Status medlemskontingent og trekking av 2 vinnere av gavekort

 • Lise Møyland Hansen, Andebu
 • Svein E Pedersen, Moss

Kanohotell Veslestøle

Status; ok fra grunneier, Sigurd Ole Ruud.  SHF skal komme med forslag til hva som skal settes opp. Tor undersøker leverandører og pris.

Bålplass Vesle Støveltjern

Bålpanne settes ut i uke 17. Benker er bestilt.

027/21 Orienteringssaker

Arkiv i Styreweb under arbeid, perioden 2019 – 2021 opprettet. Styremedlemmer sender dokumenter fra tidligere år.

028/21 Oversendt sak fra Skrim Hytteservice ad drift løypemaskin

Saksgrunnlag, videresendt mail fra Skrim Hytteservice.

Styret i Skrim Hytteservice har behandlet i hvilket omfang SH kan finansiere drift av ny løypemaskin. 

I vedtaket stilles det krav til grunneierne og til hytteeierforeningen om å øke bidragene til drift.

Jeg har kopiert inn hele saksfremlegget, som viser effekten av varierende investeringstilskudd.

Nå må Hytteeierforeningen og H&SP Drift  finne ut av en organisasjonsform, som både sikrer muligheten for eksterne tilskudd til hytteeierforeningen og at momsen blir tilbakebetalt.  Skrim Hytteservice forventer at vi bli invitert med i denne prosessen, som følge av at den har stopr betydning for våre budsjetter fremover.

Her er saksfremlegget som ble lagt frem og vedatt på styremøte i SH  19. april:

Styrets behandling: Det stilles spørsmål til oppsett og beregninger i saken fra Skrim Hytteservice. Momskompensasjon fra staten kommer i statsbudsjettet hvert år. Dette beløpet variere fra år til år.

Regnestykket er basert på økning av frivillig løypeavgift. Styret stiller seg tvilende til at økning av frivillig løypeavgift er veien å gå for å øke inntektene.

Styrets beslutning: Styret i hytteeierforeningen kan ikke ta stilling til økonomiske forpliktelser og eventuell organisasjonsform på grunnlaget som foreligger.

Styret ber om at det legges fram regnskap for løypekjøring tilbake til innkjøp av dagens løypemaskin, samt budsjett for drift og vedlikehold.

Det vil informeres om saken på årsmøte i mai. Eventuell avtale om økonomiske bidrag fra hytteeierforeningen og videre organisering av driften for løypemaskinen vil styret legge fram på foreningens årsmøte, eventuelt et ekstraordinært årsmøte.

029/21 Vedtekter Skrim hytteeierforening

Forslag til vedtekter Skrim hytteierforening

§ 1 Formål

Skrim hytteierforening har til formål å ivareta medlemmenes interesser som hytteeier på Skrim, Omholtfjell Hytteområde i Kongsberg kommune.

§ 2 Medlemskap 

Rett til medlemskap har hytteeiere, leietakere, eller andre interessenter innenfor overnevnte område og som har betalt kontingent inneværende år. Innmelding skjer ved innbetaling av kontingent. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten har ikke møte- eller stemmerett.

§ 3 Styret

Foreningen ledes av styret på 5 medlemmer, varamedlem har møterett. Styret er beslutningsdyktige når minst 3 av 5 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Styret fører referat fra sine møter. Styret kan ikke uten spesiell fullmakt, forplikte medlemmene utover kontingenten. Styret skal legge fram arbeidsplan for medlemmene.

Styret tar opp til behandling saker som hører under foreningens formålsparagraf, og som reises av medlemmene.

§ 4 Årsmøte

Årsmøte holdes i løpet av 1. tertial. Årsmøte kan unntaksvis avholdes digitalt, hvis forholdene tilsier det. Dato for årsmøte kunngjøres skriftlig minimum 30 dager før. Innkalling sendes medlemmer på epost eller i brev, samt legges ut på SHF sin hjemmeside. Saker fra medlemmer skal være styret i hende minst 14 dager før årsmøte. Sammen med innkalling varsles det om tidsfrist for å sende inn saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøte.

Årsmøte behandler:

 1. Styrets beretning
 2. Regnskap og budsjett
 3. Valg
 4. Leder velges særskilt for et år av gangen
 5. Styremedlemmer velges for 2 år, men slik at minst 2 styremedlemmer er på valg hvert år. Alle styremedlemmer kan gjenvelges.
 6. Varamedlemmer kan velges for 2 år av gangen.
 7. Valg av valgkomite 2 personer, velges for to år av gangen
 8. Fastsette kontingent
 9. Saker som legges frem av styret til årsmøte
 10. Innkomne saker fra medlemmer, som er mottatt innen fristen 14 dager før årsmøte.
 11. Fastsettelse av styrets honorar

Ved avstemming har hvert medlem kun 1-en stemme. Skriftlig fullmakt kan gis. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall blant møtende medlemmer, med mindre annet er bestemt (Jfr. §§ 6 og 7)                   

Årsmøte protokollen underskrives av møteleder og 2-to medlemmer valgt av årsmøte.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret finner dette nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkallelsen skal inneholde saksliste og redegjøring for saker som skal behandles.

§ 6 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøte og krever 2/3 del av de avgitte stemmer.

§ 7 Foreningens oppløsning

Foreningens oppløsning kan kun behandles på årsmøte og krever ¾ del av de stemmeberettigede. Ved eventuell oppløsning skal foreningens midler overføres Røde Kors. Avstemmingen skal skje skriftlig.

AD. Revisor. SHF behandler så store beløp, slik at vi er pålagt å bruke regnskapsfører. Regnskapsfører har revisorgodkjenning, og det er derfor ikke behov for egen revisorgodkjenning. For å kunne søke om momskompensasjon er det et krav at regnskap og årsberetning er godkjent av årsmøte og revisor.

Det lages en oversikt på de endringene styret foreslår. Forslag til vedtekter sendes medlemmene sammen med årsmøte papirer.

030/21 Saker til årsmøte fra medlemmer

Ingen saker er fremmet fra medlemmer innen fristen.

031/21 Planlegging av årsmøte

Saksliste og vedlegg sendes medlemmer på mail.

Pizzaservering etter årsmøte.

Lager dette som «eget» arrangement, legger inn informasjon i utsendelse av saksliste og saker til årsmøte.

Referat styremøte, 02.03.21

Tilstede; Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes, Hans Jørgen Vesterås og Elin Katrine Vestly, referent

011/21 Oppfølging av tidligere saker

20/20 Hvordan rekruttere flere medlemmer?

Status for rabattavtaler med aktuelle firma?

 • Ingen nye avtaler pr i dag
 • Inngått avtaler med Fruktlagret, Sport1 Revetal og Sport1 Hvittingfoss

06/21 Innspill fra medlemmer

Ny behandling av sak fra styremøte 02.02.2021, om forslag til nye løypetraseer.

02.02.21: Styrets behandling og svar

SHF har bestemt at vi ikke skal kjøre flere løyper enn det vi gjør pr i dag på grunn av kapasitet. 

Forslag 1; ny løype på vestsiden av Maurlivann, dette er inne i verneområdet og det gis ikke tillatelse til løypekjøring eller annet arbeid i terrenget. Må eventuelt søke Statsforvalter.

Forslag 2; «Skrimløypa», ikke lov til å kjøre inn i verneområdet. Det gis kun tillatelse til å kjøre der 1 gang pr år, til Skrimløpet i mars.

Forslag 3; løype mot Vindoren via Vierseter vil prioriteres kjørt i vinter. Det jobbes med rydding av traseen.

I etterkant av styrets behandling 2. februar, ble vi kontaktet av forslagstiller, med en korrigering av styrets forståelse av forslag 1. Traseen går rundt Veleren, utenom verneområder. På bakgrunn av dette har styret behandlet forslaget på nytt.

Styrets behandling Det tas kontakt med TOT om de har mulighet for å kjøre flere løyper. Hvis de har mulighet for det, tar vi kontakt med grunneiere og Statsforvalter før vi starter en søknad prosess.

012/21 Orienteringssaker

Grasrotandel registrering

 • Venter på saksbehandling

Status og plassering postkasser

 • Ansvarlig for å fylle kasser med informasjonsbrosjyrene
  • Omholt parkering, Svein
  • Digerhaug parkering, Svein  
  • Furua, Svein
  • Uplassert foreløpig
   • Myra øst for Omholtsetra
   • Oppe ved Grønnlibakken
 • Vi laminerer en liten kartbit og limer på postkassene, for å invitere folk til å se i kassene
 • Det bestilles 2 nye kasser

Oppdatering av skriminfo.no

 • Rapport fra Admin om nettverkstrafikk, se vedlegg i mail 
 • Gjestesider oppdatert
 • Beskrivelser av dagsturer på sommertid ferdigstilles før påske

013/21 Status løypeavgift og trekking av 2 vinnere av gavekort

 • 303 personer/hytter har betalt løypeavgift
 • Ca. 400 hytteeiere betaler ikke frivillig løypeavgift

Det trekkes 2 vinnere blant de som har betalt innen forfall. Vinnere av gavekort på kr. 500,- fra Sport1:

Nummer 164 og 200, Bård Finsveen og S.O.M

Vinnere er informert pr mail

014/21 Skilting av stier og løper  

DNT Telemark og Tønsberg og Omegn Turistforening jobber med planer om å skilte stier og løyper i Skrim – Luksefjell området. SHF har mottatt prosjektbeskrivelse og er bedt om å gi innspill.

Det beskrives et omfattende prosjekt, det er ikke laget oversikter for kostnader, ressursbruk og hvilke oppgaver SHF eventuelt er tenkt å bidra med.

Styrets behandling

Styret stiller seg positive til det foreslåtte prosjektet. Vi ser imidlertid ikke at vi som hytteeierforening kan ta på oss kostnader og det arbeidet prosjektet medfører. Vi avventer videre informasjon om prosjektet.

015/21 Samarbeidsmøte med kapellet

Svein og Bent deltar årsmøte i Solvang kirken, 8. mars 2021

Sak: Sportskapellets samarbeid med Skrim hytteeierforening

 • Plassering av kamera og værstasjon
 • Bruk og disponering av lokalene

016/21 Møte med grunneiere 16. februar 2021

Tema ny løypemaskin. Neste steg i prosessen rundt ny løypemaskin 2021/2022. Vi avventer tilbakemelding fra Skrim Hytteservice og Sigvart/Henning på eierstruktur og kostnader. Eventuelt kan dette bli sak på årsmøte i SHF.

017/21 Aktivitets- og arbeidsplan 2021 – 2022

På grunn av Corona pandemien har hytteeierforeningen valgt å følge myndighetenes anbefalinger om ikke å arrangere noe som samler mennesker fra flere kommuner. Vi har vært i kontakt med Kongsberg kommune som sterkt anbefaler at vi ikke legger opp til noen form for aktiviteter. Det er uvisst når vi igjen har mulighet til å arrangere aktiviteter for medlemmer, men vi ønsker å ha planer for hva vi ønsker å gjennomføre, når det igjen er smittevernmessig tilrådelig.

Gjennomgang og justeringer.

Dugnader legges som arrangementer på Facebook og legges som «aktivitetskalender» på www.skriminfo.no

018/21 Eventuelt

Innspill fra hytteeier TL:

Lurte på om det var mulig å kun sette et klassisk spor i den ene siden og bruke resten til skøyte trasé. Det er mildt nå, mange prøver å skøyte med det resultat at klassisk spor blir ødelagt. Har et ønske og vet at det er flere enn meg som ønsker at det skal være mulig å skøyte også på Skrim. Kanskje man skulle prøve det neste gang man skal kjøre nå i uke 9. Skøyte trasé vil holde seg bra lenger med de forholdene som er nå. Prøvde å Ringe Henning P. for en hyggelig løypekjørings prat men fikk ikke noe svar. Kan gjerne bidra med råd hvordan vi på en enkel måte kan få til gode forhold for begge stilarter på Skrim.

Styrets behandling

Forespørsel er sendt Henning Pedersen i møte.

Gjennomgang av foreløpig regnskap 2020

Endelig regnskap presenteres på årsmøte.

Lys i akebakken ved Omholtparkeringa

 • Lys oppover i bakken, fra tavla og oppover

Akebakken øst for Omholtsetra

Se på muligheter for doseringa nederst i bakken fra Orremyrveien til myr øst for Omholtsetra.

 • Slik at akere ikke kjører ut i løypetraseen, men til venstre ut på myra
 • Aktuelt å se på neste sesong
 • Forespørsel sendes Henning Pedersen

Medlemskontingent 2021

Sendes ut før påske.

Referat styremøte, 02.02.21

Tilstede; Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes, Hans Jørgen Vesterås og Elin Katrine Vestly, referent

Oppfølging av tidligere saker

20/20 Hvordan rekruttere flere medlemmer

Status for rabattavtaler med aktuelle firma

Inngåtte avtaler:

 • Sport1 Revetal, 20 % for medlemmer og 30 % i medlemsuker.
 • Sport1 Hvittingfoss, 15 % på alt

Venter på flere avtaler

Status for eierskap av tavlene på Omholt parkeringa og Digerhaug

 • Skrimveien A/L eier tavla, men bruker den i liten grad.

21/20 www.skriminfo.no

Status: Rapport fra Admin om nettverkstrafikk ventes 3. februar

=> Vi beholder både nettsidene og Facebook siden, fortsetter å legge ut lenker fra egne sider på Skrim siden på Facebook.

Sportskapellet er et aktuelt sted forWebkamera, temperaturmåler og andre komponenter.

=> Webkamera settes på Sportskapellet mot myra og lille Støveltjern

006/21 Innspill fra medlemmer via www.skriminfo.no

Hva med å opprette hytteeierforeningen som grasrotandel mottaker? (EJ)

Styrets behandling og svar

Kasserer har sendt søknad og registrering av SHF som grasrotmottaker til Brønnøysund, venter på saksbehandling og signering

Innspill til nye løypetraseer på årsmøte for to år siden, etterspør svar. (JOK)

Styrets behandling og svar

SHF har bestemt at vi ikke kjører flere løyper enn det vi gjør pr i dag på grunn av kapasitet. 

Forslag 1; ny løype på vestsiden av Maurlivann, detter er inne i verneområdet og det gis ikke tillatelse til løypekjøring eller annet arbeid i terrenget. Må eventuelt søke Statsforvalter.

Forslag 2; «Skrimløypa», ikke lov til å kjøre inn i verneområdet. Det gis kun tillatelse til å kjøre der 1 gang pr år, til Skrimløpet i mars.

Forslag 3; løype mot Vindoren via Vierseter vil prioriteres kjørt i vinter. Det jobbes med rydding av traseen.

007/21 Møte med grunneiere og Skrim Hytteservice, 31.01.21

Referat fra møte:

Prioritering av løypekjøring.

I tillegg til løpekjøring i helgene, skal det kjøres løyper i en av ukedagene, fortrinnsvis onsdager. Prioriterer løypenettet i nærheten av hyttebyen

Be om at grunneiere setter opp fareskilt der skiløyper krysser veier i hyttefeltene.

 • I utgangspunktet må hytteeierne vise aktsomhet når de kjører til og fra hyttene sine. Noen steder er allerede skiltet.

Akebakken ved Vaffelbua. Det parkeres rett foran utløpet av bakken og det kan være farlig. Be grunneiere om å sperre av noen plasser.

 • De skal legges opp snø nederst i bakken, slik at «utløpet» av bakken ikke er til parkeringen.
 • Løypemaskinen kjører inn i løypenettet et annet sted enn i akebakken.

Ny løypemaskin

Bent Volstad og Sigurd-Ole Ruud jobber med å finne finansieringsløsninger for kjøp av ny løypemaskin, anslått kostnad 2,4 mill. + mva. Søknader til ulike stiftelser er under arbeid.

Det jobbes med mer informasjon til hytteeiere fra hytteeierforeningen og grunneierne/Skrim Hytteservice.

008 /21 Informasjons saker

Utsending av løypeavgift sendes ut i uke 5, sendes pr mail og post der vi mangler mailadresser. Medlemskontingent sendes seinere, februar/mars

=> Vi legger opp til trekning av gave fra sponsorer blant begge innbetalingene

Status postkasser til kart over Skrim og infobrosjyre

4 kasser ferdige, skilt satt i bestilling. Plasseres ved Omholt parkering, Digerhaug og Furua

Oppdatering av nettsider

Det er gjort noen endringer på nettsidene, flyttet tekster og oppdatert flere linker.

Nettsidene med beskrivelser og lenker til Skrimveien A/L, Røde Kors og Tønsberg og omegn Turistforening er sendt kontaktpersoner med spørsmål om behov for oppdatering.

Skrimløpet avvikles søndag, 7. mars. max 200 deltakere, Tønsberg og omegn Turistforening arrangerer.

009/21 Planlegging av årsmøte 2021

Årsmøte 2020 ble avlyst for medlemmer. Vi vet foreløpig ingenting ting om hvordan situasjonen vil være i mai i år. For å være sikker på at vi i år kan gjennomføre årsmøte, legger vi opp til et møte som vil være mulig å gjennomføre tross Covid-19 situasjonen.

Dato; lørdag, 8. mai, kl. 14:00

Sted; Omholt parkeringa, alle oppfordres til å ta med egen stol.

Legges ut som arrangement på Facebook siden. Formelle invitasjoner sendes medlemmer i mars/april, etter forfall av kontingent for medlemskap.

010/21 Eventuelt

Ingen saker.

Referat fra styremøte, 18.01.21

Tilstede;  Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes, Hans Jørgen Vesterås og Elin Katrine Vestly, ref.

Oppfølgingssaker fra tidligere møte

20/20 Hvordan rekruttere flere medlemmer?

Rabattavtaler med ulike firma?

Har vært i kontakt med Sport1 på Revetal og Hvittingfoss, Bygger’n, Fruktlagret, Kiwi og Spar, Furuly, for å undersøke muligheter for avtaler for medlemmer. Det jobbes med avtaler.

Innspill fra Facbook siden: muligheter for å selge Reklame på informasjonstavle ved Omholtparkeringa og Digerhaug? Avklare eierskap

21/20 www.skriminfo.no 

 • Hva vet vi om nettverkstrafikk?
 • Undersøker samtidig muligheter for å endre Facebook siden til SHF, til en gruppe «Hytteeiere på Skrim»

        => Venter på rapporter fra Admin

Webkamera, temperaturmåler og andre komponenter fungerer ikke og hytteeier ønsker ikke å ha kamera på sin hyttevegg videre.

Vi ser etter ny plass og mulig vi trenger nytt webkamera.

Et alternativ kan være Sportskapellet, som også kan trenge litt økonomisk drahjelp.

 • Lage en fin bålplass med bålpanne og benker
 • Gapauk?
 • Opprette «SHF kontor»?
 • Drifte kiosk i noen helger?

Vi kontakter grunneier og representanter for Sportskapellet.

25/20 Bålplass ved Vesle Støveltjern?

Tor har fått tak i grill. Avventer å sette den ut til det er mindre snø.

01/21 Informasjons saker

Gitt kr. 10.000,- til turistforeningen, løypekjøring, samme beløp som Skrim Hytteservice.

Vippsskilt settes opp i løpet av helga, uke 3

Løypeavgifter sendes ut i løpet av 14 dager

Vi sender ut via StyreWeb.

02/21 Møte med grunneiere og Skrim Hytteservice

Momenter:

 • Prioritering av løypekjøring
 • Utfordringer med brøyting og løypekjøring bør legges ut på facebooksiden/Skrim siden så fort som mulig. 
 • Be grunneiere om å sette opp fareskilter der skiløyper krysser veier i hyttefeltene.
 • Akebakken ved Vaffelbua. Det parkeres rett foran utløpet av bakken og det kan være farlig. Be grunneiere om å sperre av noen plasser.

03/21 Regnskapet er overlevert regnskapsfører

Det har gått mindre penger i 2020, ikke noe innkjøp av myrbruer og diverse. 279 medlemmer.

04/21 Medlemsregister

Bent og Elin har testet StyreWeb. StyreWeb er 100% nettbasert og det er ingen spesielle krav til lokalt utstyr eller programvare hos brukere.

Det tilbys flere modul og/eller totalløsninger for frivillige organisasjoner.

Det tilbys en rekke funksjoner blant annet:

 • Medlemsregister, med mulighet for elektronisk innmelding og oppdateringer
 • Mulighet for å sende mail/sms/faktura direkte til medlemmer
 • Arkiv
 • Regnskap
 • Hjemmeside
 • Gratis app for medlemmer

Kostnader, 320,- pr mnd. Dette er betydelig billigere enn hva vi betaler for å sende ut faktura via regnskapsbyrå.

05/21 Eventuelt

Løyper

Det trengs rydding av løpetraseen til Vindoren, sommer 2021?

Postkasser, bestille 4 i treverk som vi kan henge opp flere steder, med kart og infobrosjyrer. Merkes med SHF navn, logo og Vipps nummer.

Referat styremøte, 08.12.20

Tilstede;  Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes og Elin Katrine Vestly, referent

Oppfølging siden sist
19/20 Informasjon om møte med grunneiere
– Svein sender avtalen til styret på mail  

20/20 Hvordan rekruttere flere medlemmer?
– Rabattavtaler med ulike firma?       
=> Jobber med saken, sendt forespørsel til flere firma, Bent 

21/20 www.skriminfo.no 
Hva vet vi om nettverkstrafikk? Undersøker samtidig muligheter for å endre Facebook siden til SHF, til en gruppe «Hytteeiere på Skrim», Bent
=> Venter på rapporter fra Admin  

3/20 Informasjon

Mottatt kr. 36.100,- fra Kongsberg kommune, tilskudd til løypekjøring. Vipps skilt til løypene, Svein tar med opp

24/20 Romjulsaktivitet på Skrim?

Aktivitet i akebakken eller lage løype til Støveltjern? Hva har vi lov å gjøre og servere? Elin sjekker kommunens nettside eller sender mail til kommunelegen i Kongsberg

25/20 Bålplass ved Vesle Støveltjern?

Svein spør Jan Ivar Lindhjem, grunneier, om lov. Tor ordner stor bålpanne og rist.

26/20 Kanohotell ved Store Stølevann?

Det skal lages ny stor demning sommeren 2021, vente til anleggsarbeidet er ferdig før det sette opp? Svein tar kontrakt med Sigurd Ole for å avklare plassering og eventuell oppføring

Referat styremøte, 10.11.2020

Tilstede på møte: Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes, Hans Jørgen Vesterås og Elin Katrine Vestly, referent

19/20 Informasjon etter møte med grunneiere
31.08.20, Bent og Svein har hatt møte om løypekjøring med Sigurd Ole Ruud, Sigvart og Henning Pedersen.  
Det er inngått avtale om videre løypekjøring for 1 år til.
Avtalen gjelder for tidsrommet høst 2020 – høst 2021, og er på kr. 636.000,- som går fra bompengekonto. Frivillig innbetaling av løypeavgifter overføres i tillegg.  

Løypemaskinen er flere år gammel og krever mye vedlikehold. Sigvart og Henning Pedersen ønsker å kjøre mer i hyttebyen og ikke lange turer innover. «Krokvannsrunden» er med i planen.
Scooterkjøring kommer i tillegg.  
20/20 Hvordan rekruttere flere medlemmer?
Skrim hytteeierforening ønsker flere medlemmer.
Rabattavtaler med ulike firma?

Konklusjon:
Bent jobber med å undersøke muligheter for å inngå samarbeidsavtaler som gir inntekter til firmaer og SHF, samt rabatter til medlemmer.
21/20 www.skriminfo.no 
Status for nettsiden. Det koster 6.-7.000,- ca. i driftskostnader pr. år. Hva vet vi om nettverks-trafikk, hvor mange bruker egentlig nettsiden vår? Det vil kreve mye arbeid og ressurser for promotere nettsiden, i tillegg til Facebook siden.

Konklusjon:
Bent ber om rapport fra Admin. på antall besøk på nettsidene våre og muligheter for å endre Facebook siden til SHF, til en gruppe «Hytteeiere på Skrim»
20/21 Eventuelt
Årsmøte i 2021, corona-situasjonen våren 2021 vet vi lite om.
Vi kommer til å forsøke å avholde dette utendørs på Skrim, hvis det ikke lar seg gjennomføre innendørs.