Referat fra styremøte, 18.01.21

Tilstede;  Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes, Hans Jørgen Vesterås og Elin Katrine Vestly, ref.

Oppfølgingssaker fra tidligere møte

20/20 Hvordan rekruttere flere medlemmer?

Rabattavtaler med ulike firma?

Har vært i kontakt med Sport1 på Revetal og Hvittingfoss, Bygger’n, Fruktlagret, Kiwi og Spar, Furuly, for å undersøke muligheter for avtaler for medlemmer. Det jobbes med avtaler.

Innspill fra Facbook siden: muligheter for å selge Reklame på informasjonstavle ved Omholtparkeringa og Digerhaug? Avklare eierskap

21/20 www.skriminfo.no 

 • Hva vet vi om nettverkstrafikk?
 • Undersøker samtidig muligheter for å endre Facebook siden til SHF, til en gruppe «Hytteeiere på Skrim»

        => Venter på rapporter fra Admin

Webkamera, temperaturmåler og andre komponenter fungerer ikke og hytteeier ønsker ikke å ha kamera på sin hyttevegg videre.

Vi ser etter ny plass og mulig vi trenger nytt webkamera.

Et alternativ kan være Sportskapellet, som også kan trenge litt økonomisk drahjelp.

 • Lage en fin bålplass med bålpanne og benker
 • Gapauk?
 • Opprette «SHF kontor»?
 • Drifte kiosk i noen helger?

Vi kontakter grunneier og representanter for Sportskapellet.

25/20 Bålplass ved Vesle Støveltjern?

Tor har fått tak i grill. Avventer å sette den ut til det er mindre snø.

01/21 Informasjons saker

Gitt kr. 10.000,- til turistforeningen, løypekjøring, samme beløp som Skrim Hytteservice.

Vippsskilt settes opp i løpet av helga, uke 3

Løypeavgifter sendes ut i løpet av 14 dager

Vi sender ut via StyreWeb.

02/21 Møte med grunneiere og Skrim Hytteservice

Momenter:

 • Prioritering av løypekjøring
 • Utfordringer med brøyting og løypekjøring bør legges ut på facebooksiden/Skrim siden så fort som mulig. 
 • Be grunneiere om å sette opp fareskilter der skiløyper krysser veier i hyttefeltene.
 • Akebakken ved Vaffelbua. Det parkeres rett foran utløpet av bakken og det kan være farlig. Be grunneiere om å sperre av noen plasser.

03/21 Regnskapet er overlevert regnskapsfører

Det har gått mindre penger i 2020, ikke noe innkjøp av myrbruer og diverse. 279 medlemmer.

04/21 Medlemsregister

Bent og Elin har testet StyreWeb. StyreWeb er 100% nettbasert og det er ingen spesielle krav til lokalt utstyr eller programvare hos brukere.

Det tilbys flere modul og/eller totalløsninger for frivillige organisasjoner.

Det tilbys en rekke funksjoner blant annet:

 • Medlemsregister, med mulighet for elektronisk innmelding og oppdateringer
 • Mulighet for å sende mail/sms/faktura direkte til medlemmer
 • Arkiv
 • Regnskap
 • Hjemmeside
 • Gratis app for medlemmer

Kostnader, 320,- pr mnd. Dette er betydelig billigere enn hva vi betaler for å sende ut faktura via regnskapsbyrå.

05/21 Eventuelt

Løyper

Det trengs rydding av løpetraseen til Vindoren, sommer 2021?

Postkasser, bestille 4 i treverk som vi kan henge opp flere steder, med kart og infobrosjyrer. Merkes med SHF navn, logo og Vipps nummer.

Referat styremøte, 08.12.20

Tilstede;  Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes og Elin Katrine Vestly, referent

Oppfølging siden sist
19/20 Informasjon om møte med grunneiere
– Svein sender avtalen til styret på mail  

20/20 Hvordan rekruttere flere medlemmer?
– Rabattavtaler med ulike firma?       
=> Jobber med saken, sendt forespørsel til flere firma, Bent 

21/20 www.skriminfo.no 
Hva vet vi om nettverkstrafikk? Undersøker samtidig muligheter for å endre Facebook siden til SHF, til en gruppe «Hytteeiere på Skrim», Bent
=> Venter på rapporter fra Admin  

3/20 Informasjon

Mottatt kr. 36.100,- fra Kongsberg kommune, tilskudd til løypekjøring. Vipps skilt til løypene, Svein tar med opp

24/20 Romjulsaktivitet på Skrim?

Aktivitet i akebakken eller lage løype til Støveltjern? Hva har vi lov å gjøre og servere? Elin sjekker kommunens nettside eller sender mail til kommunelegen i Kongsberg

25/20 Bålplass ved Vesle Støveltjern?

Svein spør Jan Ivar Lindhjem, grunneier, om lov. Tor ordner stor bålpanne og rist.

26/20 Kanohotell ved Store Stølevann?

Det skal lages ny stor demning sommeren 2021, vente til anleggsarbeidet er ferdig før det sette opp? Svein tar kontrakt med Sigurd Ole for å avklare plassering og eventuell oppføring

Referat styremøte, 10.11.2020

Tilstede på møte: Svein Borge, Bent Voldstad, Oddvar Møller, Tor Bartnes, Hans Jørgen Vesterås og Elin Katrine Vestly, referent

19/20 Informasjon etter møte med grunneiere
31.08.20, Bent og Svein har hatt møte om løypekjøring med Sigurd Ole Ruud, Sigvart og Henning Pedersen.  
Det er inngått avtale om videre løypekjøring for 1 år til.
Avtalen gjelder for tidsrommet høst 2020 – høst 2021, og er på kr. 636.000,- som går fra bompengekonto. Frivillig innbetaling av løypeavgifter overføres i tillegg.  

Løypemaskinen er flere år gammel og krever mye vedlikehold. Sigvart og Henning Pedersen ønsker å kjøre mer i hyttebyen og ikke lange turer innover. «Krokvannsrunden» er med i planen.
Scooterkjøring kommer i tillegg.  
20/20 Hvordan rekruttere flere medlemmer?
Skrim hytteeierforening ønsker flere medlemmer.
Rabattavtaler med ulike firma?

Konklusjon:
Bent jobber med å undersøke muligheter for å inngå samarbeidsavtaler som gir inntekter til firmaer og SHF, samt rabatter til medlemmer.
21/20 www.skriminfo.no 
Status for nettsiden. Det koster 6.-7.000,- ca. i driftskostnader pr. år. Hva vet vi om nettverks-trafikk, hvor mange bruker egentlig nettsiden vår? Det vil kreve mye arbeid og ressurser for promotere nettsiden, i tillegg til Facebook siden.

Konklusjon:
Bent ber om rapport fra Admin. på antall besøk på nettsidene våre og muligheter for å endre Facebook siden til SHF, til en gruppe «Hytteeiere på Skrim»
20/21 Eventuelt
Årsmøte i 2021, corona-situasjonen våren 2021 vet vi lite om.
Vi kommer til å forsøke å avholde dette utendørs på Skrim, hvis det ikke lar seg gjennomføre innendørs.

Årsmøte 2019

Skrim Hytteeierforening, SHF, avholder årsmøte i mai hvert år. I 2020 har Coronasituasjonen gjort at vi ikke har kunnet arrangere årsmøte som planlagt. Styret i SHF har godkjent regnskap og årsberetning, samt vedtatt at alle medlemmer i styret og valgkomite forlenger vervene med 1 år. Vi håper å komme sterkere tilbake neste år.